$left
$middle

Avgifter bygglov

Malmö stad tar ut en avgift för handläggningen av ditt bygglov eller din tekniska anmälan. Avgifterna beräknas med hjälp av en särskild taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Stadsbyggnadsnämndens taxa innehåller avgifter för byggärenden, kartor, mätning och planer. Taxan bygger på självkostnadsprincipen, vilket innebär att du betalar för det arbete som vi gör i ditt ärende.

Den 1 juli 2023 antog kommunfullmäktige en ny taxa för stadsbyggnadsnämnden. Ärenden som kommit in innan detta datum och ännu inte slutförts kommer debiteras efter den tidigare taxan. Båda taxor finns att läsa längst ned på sidan.

Vad betalar jag för?

Den som vill bygga nytt, bygga om eller bygga till måste enligt lag ibland ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillstånd och beslut kan till exempel gälla detaljplaner och bygglov. Samma lag säger också att kommunen är skyldig att handlägga ansökan. Denna handläggning kräver resurser i form av personal och utrustning. Lagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för att täcka kostnaden för den handläggningen.

Vad är en taxa?

Taxan är kommunens verktyg för att få täckning för de kostnader som är relaterade till sin myndighetsutövning. Den taxa som gäller för stadsbyggnadsnämndens verksamhet beslutas av kommunfullmäktige.

Grundbeloppet ändras varje år

Taxan för vår verksamhet är knuten till ett grundbelopp som justeras årligen med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det betyder att taxan/prislistan ändras varje år då nytt grundbelopp fastställs med hänsyn till detta index.

Uppskattning av kostnad

Det kan vara svårt att bedöma ärendets storlek innan din ansökan har kommit in. Det är inte heller ovanligt att det under ärendets gång uppstår nya frågor. Därför kan du på förhand bara få en uppskattning av vad det kommer att kosta, men ingen exakt uppgift.

Frågor?

Har du frågor om kostnader i ditt pågående ärende är du välkommen att kontakta oss.

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet - gäller från och med 2023-07-01

Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet - gällande till och med 2023-06-31

Kontakta oss

sv