$left
$middle

Avgifter bygglov

Malmö stad tar ut en avgift för handläggningen av ditt bygglov eller din tekniska anmälan. Avgifterna beräknas med hjälp av en särskild taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Prisbasbelopp från 1 januari 2021: 47 600 kronor.

Det kan vara svårt att bedöma ärendets storlek innan din ansökan har kommit in. Det är inte heller ovanligt att det under ärendets gång uppstår nya frågor. Därför kan du på förhand bara få en uppskattning av vad det kommer att kosta, men ingen exakt uppgift.

Kostnaden ökar vid avvikelser från detaljplan

  • om din åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser tillkommer 100 procent på bygglovsavgiften och avgifter för grannehörande och/eller kungörelse.
  • om din ansökan avser en fastighet utanför detaljplanerat område tillkommer 50 procent på bygglovsavgiften och avgifter för grannehörande och/eller kungörelse.

Exempelavgifter

Nedan är exempel på avgifter vid vanliga typer av lov- och anmälningsärenden. Avgifterna är enbart riktvärden och ska inte ses som exakta.

Avgifterna kommer faktureras vid två olika tillfällen. Första tillfället sker i samband med beslut om lov. Om du behöver separat startbesked/slutbesked debiteras detta i samband med startbeskedet.

Kostnad för utstakning och lägeskontroll ingår inte i exemplen nedan. De beräknas enligt särskild tabell i Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet och debiteras i samband med startbeskedet.

sv