$left
$middle

Förhandsbesked

Förhandsbesked är en fristående prövning som i första hand tar ställning till om en byggåtgärd är lämplig. Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område.

Ett förhandsbesked innebär inte att man får förhandsinformation om hur en ansökan om bygglov kommer bedömas. Förhandsbesked är en egen, självständig prövning.

Eftersom alla frågor och lagkrav inte prövas i ett förhandsbesked innebär inte ett positivt besked att din kommande bygglovsansökan eller anmälan kommer att godkännas. Det är även viktigt att du vet om att ett förhandsbesked aldrig ersätter kravet på bygglov eller skyldigheten att göra en (teknisk) anmälan.

Förhandsbesked utanför detaljplanerat område

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det också lättare om du har ett positivt förhandsbesked.

Förhandsbesked inom detaljplanelagt område

Det kan ibland vara aktuellt att söka förhandsbesked även inom detaljplanelagda områden. Detaljplanen utgör visserligen i sig en form av förhandsbesked och som regel går det lika bra att söka bygglov direkt inom detaljplanelagt område.

Bilagor och handlingar till ansökan

Du ska skicka in följande tillsammans med din ansökan om förhandsbesked:

  • Situationsplan baserat på lämpligt underlag (till exempel primärkarta).
  • Beskrivning av föreslagen byggnads/byggnaders utseende, storlek och användning.
  • Redovisning av eventuella avstyckningar – både befintliga och föreslagna. Fastighetsreglering hanteras av Lantmäteriet.
  • Redovisning av in- och utfarter – både befintliga och föreslagna.
  • Information om VA-anslutning.

Prövning efter att du skickat in din ansökan

Stadsbyggnadskontoret kommer pröva din ansökan. Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Lokaliseringsprövningen görs mot kraven i 2 kap. PBL. I detta kapitel står bland annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen görs också under prövningen.

Det finns många faktorer stadsbyggnadskontoret beaktar vid prövningen:

  • Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten.
  • Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt.
  • Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas.
  • Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden.
  • Vatten och avlopp måste gå att ordna.

Kostnad för prövning

Prövningen avslutas med ett beslut som är förenat med en kostnad enligt gällande taxa.

Kontakta oss

sv