Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något som kan kräva bygglov och/eller teknisk anmälan kan du först ansöka om förhandsbesked för att få reda på om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen.

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det också lättare om du har ett positivt förhandsbesked.

Ett positivt besked betyder dock inte att din kommande bygglovsansökan eller anmälan kommer att godkännas.

Bilagor och handlingar till ansökan

Du ska skicka in följande tillsammans med din ansökan om förhandsbesked:

  • Situationsplan baserat på lämpligt underlag (till exempel primärkarta).
  • Beskrivning av föreslagen byggnads/byggnaders utseende, storlek och användning.
  • Redovisning av eventuella avstyckningar – både befintliga och föreslagna. Fastighetsreglering hanteras av Lantmäteriet.
  • Redovisning av in- och utfarter – både befintliga och föreslagna.
  • Information om VA-anslutning.

Prövning efter att du skickat in din ansökan

Stadsbyggnadskontoret kommer pröva din ansökan. Prövningen avser lokaliseringen, det vill säga markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Lokaliseringsprövningen görs mot kraven i 2 kap. PBL. I detta kapitel står bland annat att markområden ska användas för det eller de ändamål som området är mest lämpat för. En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen görs också under prövningen.

Det finns många faktorer stadsbyggnadskontoret beaktar vid prövningen:

  • Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten.
  • Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt.
  • Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas.
  • Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden.
  • Vatten och avlopp måste gå att ordna.

Kostnad för prövning

Prövningen avslutas med ett beslut som är förenat med en kostnad enligt gällande taxa.