$left
$middle

Överklaga bygglovsbeslut

Efter att ett bygglovsbeslut har kommunicerats har du som sökande eller andra berörda personer (exempelvis grannar) möjlighet att överklaga beslutet.

Vill du överklaga ett beslut gör du det i form av en fri skrivelse där mottagaren ska vara länsstyrelsen. Skrivelsen ska dock skickas till stadsbyggnadsnämnden som måste ha fått in din överklagan inom tre veckor från dagen då du fick ta del av beslutet. Har överklagan kommit in i rätt tid överlämnar stadsbyggnadsnämnden din överklagan tillsammans med övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen.

Överklagan ska innehålla

  • uppgifter om vilket beslut du vill överklaga (diarienummer och beslutsdatum)
  • på vilket sätt du vill att beslutet ändras
  • adress och telefonnummer
  • undertecknande.

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning så bör du även skicka med dessa.

Glöm inte att underteckna din överklagan. Om du anlitar ett ombud kan överklagan istället undertecknas av ombudet. I sådana fall ska en fullmakt skickas med.

Skicka din överklagan till:

Malmö stadsbyggnadsnämnd
205 80 Malmö

Eller e-post: stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Domstolar för bygglov

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv