$left
$middle

Tekniskt samråd

När ett lov har beviljats eller en anmälan har gjorts kallar Malmö stads stadsbyggnadskontor i vissa fall till ett tekniskt samråd. Det framgår av beslutet om lov.

Ett tekniskt samråd hålls innan ett startbesked har meddelats till byggherren.

I enklare ärenden kan samrådsmötet ske per telefon. De som kallas till samrådsmötet är normalt byggherren och kontrollansvarig. Övriga som kan kallas är till exempel konstruktör eller annan sakkunnig.

När krävs inte ett tekniskt samråd?

Ett tekniskt samråd krävs normalt inte vid åtgärder enligt attefallsreglerna eller vid enklare åtgärder när det inte behövs någon kontrollansvarig.

Om det inte behövs något tekniskt samråd kan kommunen ge startbesked redan i beslutet om lov eller efter att anmälan har kommit in.

Innehåll vid ett tekniskt samråd

Samrådet är ett led i kommunens arbete att bedöma om byggherren kan ta sitt ansvar för att samhällskraven uppfylls. 

Vid samrådsmötet går vi bland annat igenom:

  • arbetets planering och organisation
  • innehållet i den förslagna kontrollplanen
  • övriga handlingar från byggherren
  • förekomst av farligt avfall (vid rivningsåtgärd)
  • kommunens behov av arbetsplatsbesök
  • behovet av färdigställandeskydd
  • behov av utstakning
  • om ytterligare handlingar och sammanträden behövs
  • vilken tillsyn som behövs för att bygglagstiftningens krav ska uppfyllas

Malmö stad ska föra protokoll över vad som sagt och bestämts och upplysa om det behövs något mer tillstånd eller anmälan till annan myndighet.

Kontakta oss

sv