$left
$middle

Ändra byggnad med kulturvärde

Ofta behöver du ansöka om bygglov och/eller göra en teknisk anmälan innan du utför några förändringar på en byggnad med stort kulturhistoriskt värde.

Du kan ta reda på om du bor i ett hus med kulturvärde genom att läsa detaljplanen för området. Här hittar du en karttjänst för att leta fram detaljplaner som gäller. Du kan också skicka in och få svar på frågor om din specifika byggnad och dess kulturvärde via tjänsten nedan.

När behövs bygglov och teknisk anmälan?

Du behöver ansöka om bygglov om du planerar att utföra exteriöra förändringar, till exempel ändring av material och kulör, på en byggnad med kulturvärde.

Om du vill göra invändiga förändringar kan du utöver bygglov även behöva göra en teknisk anmälan. Teknisk anmälan behövs till exempel om bärande konstruktioner i byggnaden berörs eller om planlösningen avsevärt påverkas av förändringen.

Att renovera och utföra underhåll på byggnadsverk som omfattas av skyddsbestämmelser kräver alltid teknisk anmälan.

Antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning

Inför arbetet kan en antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning vara ett underlag för att ta ställning till vilka åtgärder man kan och ska göra och hur de påverkar byggnadens värden. En certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL) kan vara ett bra stöd för dig som byggherre om du själv inte har den kompetens som behövs.

Byggnadsminne – ansök hos länsstyrelsen

Om du äger en byggnad med byggnadsminnesmärkning måste du skicka in ansökan till länsstyrelsen innan du kan göra några förändringar. Byggnadsminnen får inte ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. När ändringar görs ska arbetet följas av en antikvarisk expert som kan lämna råd och anvisningar samt genomföra dokumentation.

Tips inför ändring av byggnad med kulturvärde

  • Låt byggnaden, dess egenskaper och karaktär vara utgångspunkten för åtgärderna.
  • Rådgör på ett tidigt stadium med en antikvarie och personer med arkitektonisk och teknisk sakkunskap.
  • Begränsa ingreppen. Bevara och reparera det som fungerar. Utnyttja byggnadens egna möjligheter när du installerar nya funktioner.
  • Sök lösningar som stämmer överens med byggnadens gestaltning och tekniska utförande både i helhet och i detaljer.
  • Välj lösningar och material som underlättar ett långsiktigt underhåll och som förenklar utbyte eller förnyelse utan stora ingrepp i framtiden.

Kontakta oss

sv