Altan

En altan är ett byggnadsverk utan tak och väggar. Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. En altan som ska byggas i marknivå kräver oftast inte bygglov.

Du kan bygga en altan utan bygglov om

  • avståndet från marknivå till altanens överkant är 1,2 meter*
  • altanen inte placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen godkänner närmare placering
  • eventuella väggar är max 1,8 meter höga
  • altanen placeras maximalt 3,6 meter från bostadshuset
  • altanen inte placeras i en miljö av kulturhistoriskt värde
  • altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.

*Observera särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under. Då ökar avståndet vilket gör att du kan behöva ansöka om bygglov.

Handlingar att skicka in vid bygglovsansökan

När du vill ha bygglov för att bygga en altan behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • situationsplan
  • planritning
  • fasadritning