$left
$middle

Bygga eller bygga om förskola och skola

Om du vill bygga en ny skola eller förskola behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du vill bygga till en befintlig byggnad, eller inreda befintliga byggnader för skolverksamhet om de tidigare använts till något annat. Detsamma gäller om du vill ändra en verksamhet från skola till förskola eller tvärtom.

Nybyggnad

När du ska söka bygglov för en nybyggnad av skola eller förskola är det viktigt att du tar fram bra bygglovsritningar och andra underlag för ditt projekt.

Tänk på att det kommer ställas krav på att din nya byggnad är lämpligt utformad för att anpassas till Malmös stads- och landskapsbild samt platsens kulturvärden. Ta därför gärna kontakt med en Malmö stad i god tid innan din bygglovsansökan.

Ändra användning av byggnad

Du behöver bygglov för att ändra hur en byggnad används, till exempel från kontor till skola eller från skola till förskola.

Tidsbegränsat bygglov

Ibland är det möjligt att få ett tidsbegränsat bygglov för förskola och skola. Då krävs det bland annat att behovet endast är tillfälligt, eller att skolan/förskolan är en tillfällig lösning i väntan på en permanent byggnad som inte kan användas än.

Utemiljö och trafik

Förskolor och grundskolor ska alltid ha tillgång till gröna skolgårdar. I bygglovsansökan behöver du också visa hur bil- och cykelparkering ordnas. När vi prövar er bygglovsansökan utgår vi ifrån Malmö stads krav för barns friyta på skolgårdar och Malmö stads mobilitets- och parkeringspolicy då båda måste uppfyllas.

Ytterligare tillstånd och regler

Det finns andra tillstånd du behöver om du vill starta en förskola, skola eller fritidsverksamhet.

Om du vill starta fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg

Läs gärna företagslotsens steg för steg-guide om du vill starta förskola eller enskild pedagogisk omsorg för att få en bild över hela processen, tillstånd och regler. Du kan också kontakta företagslotsen om du behöver vägledning.

Om du vill starta skola

Vill du starta en skola ansöker du hos Skolinspektionen.

Du ska också anmäla verksamheten till miljönämnden innan den startas. Miljönämnden ställer till exempel krav på ventilation, ljudnivåer, hygien och krav på ute- respektive innemiljön.

Kontakta oss

sv