$left
$middle

Skyltar, flaggor och ljusanordningar

Du behöver oftast bygglov för skyltar, vepor och motsvarande inom detaljplanelagt område. Det gäller även menyskyltar och flaggor samt för åtgärder som påverkar skyltfönsters genomsiktlighet. Utanför detaljplanelagt område behöver du vanligtvis inte bygglov.

Oavsett om du behöver bygglov eller inte kan du behöva polistillstånd och markupplåtelseavtal. I vissa fall behövs även tillstånd från länsstyrelsen eller Trafikverket.

Du behöver till exempel bygglov för

 • skyltar (inklusive flaggor och vepor) som är större än 1 kvadratmeter.
 • orienteringstavlor som är större än 2 kvadratmeter.
 • skyltar (oavsett storlek) och ljusanordningar på eller i anslutning till särskilt värdefulla miljöer, byggnader eller platser.
 • belysta och lysande skyltar/ljusanordningar (oavsett storlek) om ljusstyrkan överstiger 300 candela/kvadratmeter efter solens nedgång eller om ljusstyrkan växlar. Det gäller även om de placeras bakom glas och riktas mot allmän plats.

Täckta skyltfönster

Det krävs bygglov när 50 procent eller mer av fönsterytan ska täckas med film eller annan åtgärd.

Handlingar att skicka in vid bygglovsansökan

 • Situationsplan/orienteringskarta där skyltens/ljusanordningens placering ska markeras.*
 • Fasadritning alternativt fotomontage (i färg) där skyltens/ljusanordningens storlek illustreras skalenligt på fasaden i korrekt läge.
 • Separat ritning över skylten

*Om ansökan gäller flera objekt så ska de numreras på kartan med koppling till fasadritning/fotomontage samt till skyltritning.

Tänk på att det inte räcker att fotografera av ritningar. Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, redovisa den önskade åtgärden och ha aktuella uppgifter i ritningshuvud. Gå gärna in och se på våra exempelritningar.

Du behöver till exempel inte bygglov för

 • ej lysande skyltar inomhus
 • skyltar för tillfälliga evenemang (ej försäljnings- och reklamkampanjer) som är uppsatta under högst fyra veckor
 • gatupratare som tas in varje dag
 • ombyggnadsskyltar och ersättningsskyltar
 • affischer på tavlor avsedda för affischering
 • valreklam under kampanjtid
 • nationsflaggor, flaggor med kommunvapen och liknande
 • trafik- eller informationsskyltar och liknande enligt vägmärkes- och sjötrafikförordningarna.

Tillfälligt täckta skyltfönster

Det krävs inte bygglov för tillfällig täckning av fönster i samband med omskyltning, ombyggnad eller tom butikslokal.

Kontakta oss

sv