$left
$middle

Eldstad

Vid installation av eldstad, rökkanal eller skorsten krävs alltid en anmälan (teknisk). En iögonfallande skorsten kan kräva bygglov.

Alla krav på handlingar du ska skicka in (både för anmälan och bygglovsansökan) gäller för en- och tvåbostadshus och fritidshus inom detaljplanelagt område.

Du får i regel utföra olika underhållsåtgärder och ersätta en äldre eldstad med en identisk, ny enhet av samma typ, effekt och storlek.

Du behöver till exempel bygglov för

  • en stor eller iögonfallande skorsten
  • skorsten placerad långt från nock eller byggd utanpå fasaden
  • eldstad placerad i långfasad vid hus med sadeltak.

Handlingar att bifoga vid anmälan eller bygglov

  • planritning
  • fasadritning
  • prestandadeklaration
  • produktblad
  • eventuellt taksäkerhetsbeskrivning (då ny rökkanal ska installeras)

Regler när du använder en eldstad

Malmö stad har särskilda regler som gäller vid trivseleldning och när du eldar med ved. Till exempel är trivseleldning bara tillåtet mellan den 1 oktober–31 mars.

sv