$left
$middle

Styrande regelverk

Vad är det för regelverk som styr vad du får lov att bygga och vilka krav som behöver uppfyllas? Här finns en del av de lagar och föreskrifter som ofta nämns i samband med bygglovsprocessen samlade.

De som bestämmer vad vi får bygga på våra fastigheter är riksdagen och regeringen genom att stifta våra lagar och förordningar. Kommunerna ansvarar för detaljplaneringen och bygglovshanteringen.

Lag och förordning

Miljöbalken (MB)

Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Plan- och bygglag (PBL)

Plan- och bygglagen är den lag som reglerar samhällsplanering som rör mark, vatten och byggande i Sverige. Den reglerar bland annat bygglovsprocessen. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden.

Plan- och byggförordningen (PBF)

Tillsammans med plan- och bygglagen utgör plan- och byggförordningen stommen i lagstiftningen för byggande i Sverige. Förordningen innehåller bestämmelser om definitioner, planer och områdesbestämmelser, krav på byggnadsverk, lov och anmälan med mera.

Väglagen

Lagen reglerar allmänna vägars byggande, vägrätt, drift, säkerhet och förvaltning med mera.

Byggnadsstadgan

Byggnadsstadgan är en äldre lagstiftning för byggande, men som ibland fortfarande kan vara aktuell.

Byggnadsstadgan tillämpas som planbestämmelse i äldre planer om inget annat finns skrivet om byggnads placering. Det kan exempelvis vara när det handlar om avstånd till tomtgräns för byggnation. 

Förvaltningslagen

Denna lag gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden och domstolarnas handläggning av förvaltningsärenden.

Jordabalken

Jordabalken reglerar bland annat frågor om egendom. Många tvister mellan grannar rör sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan kan lösas med jordabalken, exempelvis grenar som hänger över tomtgräns.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Lagen reglerar bland annat kommunens ansvar för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Lokala ordningsstadgan

Lokala ordningsstadgan är ett tillägg till ordningslagen. Den beslutas av kommunfullmäktige och gäller endast i just den kommunen. Föreskrifterna får innehålla regler

  • som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats
  • som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor
  • om ordningen och säkerheten i en hamn som behövs med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i hamnen.

Svensk standard (Swedish Standards Institute, SIS)

Det finns flera olika typer av standarder. Standarder brukar delas in utifrån funktion, syfte eller giltighetsområde (nationellt eller internationellt). Svensk standard (SIS) är den standard som oftast tillämpas inom byggnation för beräkningar av ytor med mera.

Boverket

Boverket är en statlig myndighet som bland annat har i uppdrag att ta fram riktlinjer och byggregler. Boverket bidrar också med information om samhällsbyggnad till både privatperson och kommuner.

Kontakta oss

sv