$left
$middle

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten i Malmö stad ansvarar för fastighetsbildningen inom kommunen. Du är välkommen att rådfråga oss om lantmäteriförrättning, fastigheter, gränser, servitut eller gemensamhetsanläggningar med mera via e-post, telefon eller genom att besöka oss i stadshuset.

Övrig service

Lantmäterimyndigheten kan förutom förrättningsarbeten även hjälpa dig med nedanstående. För samtliga uppdrag utgår fastställd timtaxa.

Fastighetsutredning

Utredning av vilka förhållanden som gäller för en eller flera fastigheter.

Fastighetsförteckningar

Förteckning över vilka personer som äger fastigheter inom ett område.

Värdeintyg

Behövs oftast vid ansökan om lagfart hos Inskrivningsmyndigheten för en fastighet som är otaxerad.

Bildande av samfällighetsförening

En samfällighetsförening bildas genom att Lantmäteriet håller ett sammanträde där delägarna i gemensamhetsanläggningen utser styrelse och antar stadgar (i allmänhet används Lantmäteriets normalstadgar).