$left
$middle

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en handling som tas fram i samband med ny- eller ombyggnationer och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov.

Nybyggnadskartan finns inte färdig, vi tar fram den vid varje beställning. Kartan bör beställas i god tid – cirka en månad – innan bygglovsansökan. Malmö stad tar ut en avgift för kartorna.

Observera att nybyggnadskarta är till för att söka bygglov och ska inte användas till detaljprojektering. Den får inte ändras av sökande utan ska endast kompletteras med det man söker bygglov för.

Två olika typer av nybyggnadskartor

Om du behöver markhöjder och inmätta byggnader i kartunderlaget

Beroende på vad du tänkt bygga ställs olika krav på kartunderlaget för din ansökan om lov. Tänk på att nybyggnadskartan har som regel inte inmätta byggnader.

Om det är viktigt med markhöjder och inmätta byggnader i ditt aktuella ärende, oavsett om du baserar ditt underlag på en primärkarta eller en nybyggnadskarta, krävs en separat beställning av mätningstjänster för detta.

Kostnad för nybyggnadskarta och ändring av karta

Avgiften varierar beroende på vilken typ av nybyggnadskarta det gäller och hur stor fastigheten är. Om det behöver göras en ändring i kartan ska du betala en revideringskostnad enligt gällande taxa.

Avgifterna baseras på "Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet".

Viktigt att nybyggnadskartan är aktuell

Du som beställare bör kontrollera att kartan stämmer både fysiskt och juridiskt exempelvis gällande fastighetsindelningen och rättigheter, eventuella mark- och gatuhöjder, eventuella uppgifter om VA-anslutningar. Det kan vara viktigt att även befintliga byggnader är aktuella och korrekt redovisade.

Kartan har en giltighetstid på 1 år, om inga förändringar avseende detaljplan, gatuhöjder eller fastighetsgränser har skett. Därefter ska kontroll och eventuell revidering göras (kostnad för revidering tillkommer).

Efter 5 år ska en ny karta beställas.

Läs mer

Kontakta oss

sv