Primärkarta

Primärkartan (ibland kallad baskarta eller grundkarta i andra kommuner) är en storskalig, detaljerad karttyp som visar fastighetsindelning och anläggningar på marken i hela kommunen. Kartan innehåller byggnader, gator, vägar, markdetaljer, vattendrag med mera. Du kan beställa utdrag från primärkartan i Malmö stad.

Kostnad vid beställning av utdrag

Du kan beställa utdrag ur primärkartan antingen som pdf- eller dwg-fil (för CAD-modeller). Pdf-fil är kostnadsfritt, men har endast ett begränsat innehåll från primärkartan, anpassat för att vara ett underlag till situationsplan i bygglovsärenden.

Dwg-filen innehåller alla företeelserna i primärkartan. Om du beställer dwg-fil tillkommer en kostnad. Höjdinformation ingår inte i primärkartan utan beställs som ett tillägg.

Kostnad för dwg-fil

Vad din dwg-fil kommer att kosta beror på i vilken roll du beställer (om du exempelvis är student), hur stor area kartan ska täcka och om den ska innehålla höjdinformation (höjdkurvor eller höjdgrid). Kostnader anges exklusive moms.

Användningsområden

Primärkartan är utgångspunkten för all kartframställning i kommunen. I samhällsbyggnadsprocessen används primärkartan som grund för framtagande av detaljplan och som underlag för beslut och detaljerad planerings- eller projekteringsverksamhet. Kartan kan även användas som underlag till situationsplan i samband med bygglov.

Hur aktuell är primärkartan?

Kartan uppdateras endast i samband med förändringar, till exempel vid nybyggnadskartor, fastighetsbildningsåtgärder, detaljplanering och exploatering. En del områden kan därför ha mer aktuell information än andra områden.

Fastighetsindelning, byggnader och större gatu- och vägförändringar håller generellt en högre aktualitet, medan andra företeelser kan ha en lägre aktualitet. Kartan uppdateras både genom geodetisk inmätning i fält och digitalt genom kartering från ortofoton (enligt råd och anvisningar i HMK, Handbok i mät- och kartfrågor – Lantmäteriet).