$left
$middle

Återställningsbidrag

Återställningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till ägare av hyreshus och bostadsrättshus samt hus med ägarlägenhetsfastigheter. Bidraget kan ge dig som ägare rätt till ersättning för kostnader för att återställa anpassningsåtgärder.

Återställningsbidrag kommer enbart i fråga om en ansökan om återställningsbidrag inkommer till kommunen.

Ägare av bostadshus har rätt till bidrag för återställning av anpassningsåtgärder som har utförts i anslutning till

  • en lägenhet som innehas med hyresrätt eller ett en- eller tvåbostadshus som hyrs ut
  • en lägenhet som innehas med bostadsrätt i ett flerbostadshus
  • en ägarlägenhetsfastighet.

Återställningsbidrag lämnas om

  • återställningen avser en åtgärd som har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag
  • anpassningsåtgärden på grund av ändrade förhållanden inte längre utnyttjas för sitt ändamål och åtgärden är till nackdel för andra boende.

Återställningsbidrag lämnas inte om

  • anpassningsåtgärderna har utförts med stöd av bostadsanpassningsbidrag som en ägare av ett flerbostadshus har övertagit rätten till.

En ägare av flerbostadshus kan överta rätten till
bostadsanpassningsbidrag om sökande och ägaren är överens om det.

Hyresrätt

Den som äger en hyresrätt får endast återställningsbidrag om

  • ägaren har gett kommunen rätt att anvisa den anpassade lägenheten till bostadssökande när den blir ledig
  • kommunen, när lägenheten blev ledig, inte kunde anvisa den till någon annan person med funktionsnedsättning.

Återställningsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar skälig kostnad för åtgärderna.

Kontakta oss

sv