$left
$middle

Miljön runt fastigheten

Du som är fastighetsägare ansvarar för renhållning och snöröjning runt din fastighet. Det är också ditt ansvar att se till att fåglar inte ställer till problem för de som bor eller arbetar i fastigheten. Om någon bosatt sig på din mark utan lov kan du få hjälp av Kronofogden.

Renhållning

Du som fastighetsägare ansvarar för renhållningen på gångbanorna i anslutning till de fastigheter du äger. Ansvaret gäller året runt.

Om andra skräpar ner på din mark, är det i första hand den som skräpar ner som är ansvarig för detta. Det är dock du som har möjligheten och ansvaret att städa din fastighet och se till att den inte används på ett sätt som kan orsaka skada eller olägenhet för miljö eller människor.

Om du inte gör något åt nedskräpning

Om du inte gör något åt nedskräpningen, trots uppmaning från Malmö stad, kan du anses ha accepterat nedskräpningen. Du kan då få ansvaret att städa fastigheten och transportera bort avfallet för omhändertagande. Kommunen kan också ge dig böter. Du har rätt att överklaga böterna till mark- och miljödomstolen.

Häckar och växter

Om du har en häck eller andra växter nära en utfart måste du se till att de inte är högre än 80 cm. Det är viktigt att man kan se bra minst 2.5 meter från vägen eller gångvägen. Om du bor på en hörntomt, gäller regeln om 80 cm höjd för växterna i minst 10 meter från varje sida av hörnet. Detta gäller oavsett om din tomt gränsar till en gata, en gångväg eller en cykelväg.

Kom ihåg att dina häckar och buskar bör vara inom din egen tomtgräns. Om de växer ut över gränsen, kan de tvinga gående och cyklister att gå ut på gatan, vilket kan leda till ökad risk för olyckor.

Plantera träd och buskar med god marginal på din tomt

Se till att stora träd och buskar planteras åtminstone 2 meter in från din tomtgräns. För mindre växter, håll dem minst 60 cm från gränsen.

Snöupplag och snöröjning

Om du som fastighetsägare har behov av att lagra stora mängder snö på annan plats kan du ansöka om tillfälligt snöupplag. Du har också ansvar för att röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför ditt hus.

Transportera bort snö från fastigheten

Kontakta miljöförvaltningen om du har ett behov av att transportera bort snö från din fastighet och lagra den på annan plats.

Telefon: 040-34 35 15
E-post: miljo@malmo.se

Ta hand om gångbanan

På vintern är det extra viktigt att se till att gångbanan vid din
fastighet är framkomlig och halkfri.

 • Snö ska skottas bort så snart som möjligt, både från gångbanan och eventuella tillfarter mellan körbanan och fastigheten.
 • Forsla bort snön eller lägg upp den på ett sätt så att det fortfarande går lätt att ta sig fram.
 • Gör också gärna hål i snövallen vid korsningar så att gående
  lättare kan gå över gatan.
 • Halka bekämpar du med sand eller salt. Tänk på att inte
  överdosera.
 • Sopa upp sanden när snön smält bort!
 • Underlätta för smältvattnet att rinna undan genom att hålla
  rännstensbrunnarna fria från snö och skräp.

När Malmö stad plogar gatan kan det ibland hända att snön hamnar
på gångbanan. Vi försöker att undvika det i möjligaste mån,
men om det sker är det du som ansvarar för att gångbanan blir
framkomlig igen.

Snöras och fallande istappar

I ditt ansvar ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras eller fallande istappar. Håll därför lite extra koll på taket för att förhindra att olyckor sker.

Åtgärder mot fåglar runt fastigheten

Om du har problem med fåglar kring din fastighet är det ditt ansvar att åtgärda det. Det finns flera sätt för dig som är fastighetsägare att minska och begränsa fåglars möjlighet att störa de som bor, arbetar eller rör sig i och omkring din fastighet.

Om någon bosatt sig på din tomt utan lov

Om en eller flera personer har bosatt sig på en fastighet utan lov bör du som fastighetsägare själv eller med hjälp av din förvaltare eller vaktbolag snarast be dem lämna platsen.

Om de inte gör det frivilligt kan du begära att få personerna flyttade genom att ansöka om särskild handräckning hos Kronofogden.

Intrång på privat mark kan vara olaga intrång, egenmäktigt förfarande, hemfridsbrott och skadegörelse eller åverkan på till exempel lås. Även om polis kontaktas via telefon omedelbart bör även en skriftlig anmälan göras.

Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv