$left
$middle

Tillsyn av verksamheter som säljer tobak, folköl och e-cigaretter

Malmö stads tillståndsenhet har tillsammans med Polismyndigheten ansvar att se till att försäljning av tobaksvaror, folköl och elektroniska cigaretter i kommunen sker i enlighet med lagen. För att kontrollera detta genomförs tillsyn på försäljningsställen som säljer tobak, folköl och e-cigaretter.

Besöken görs för att informera om reglerna som gäller vid försäljning, kontrollera att reglerna följs och ge stöd så att butiksägaren kan klara de krav som ställs i lagen.

Yttre tillsyn

Yttre tillsyn innebär att polisen eller tillståndsenheten besöker försäljningsstället för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med lagen. Vid de här tillsynsbesöken kontrolleras bland annat:

 • Att egenkontrollprogram finns på plats i butiken och aktivt används i verksamheten
 • Att det finns dekaler om åldersgräns och placeringen av dessa
 • Marknadsföringen av tobaksvaror, folköl och elektroniska cigaretter
 • Märkningen av tobaksvaror och elektroniska cigaretter

Vid tillsynsbesöket har tillsynspersonalen rätt att gå in i butikens olika lokaler. På begäran har tillsynsmyndigheten också rätt att få den information och de handlingar som behövs för att utöva tillsynen. Malmö stad kan också genomföra kontrollköp för att testa försäljningsställets rutiner för ålderskontroll.

Inre tillsyn

Inre tillsyn är en kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden. Det är också en genomgång av exempelvis underrättelser från Polisen och andra myndigheter.

Tillsynsavgift

Malmö stad tar ut en årlig tillsynsavgift för att täcka kostnaden för tillsynsarbetet. Fakturan skickas till alla som har ett stadigvarande försäljningstillstånd för tobaksvaror och alla ägare av försäljningsställen som är registrerade i tillståndsenhetens register för försäljning av folköl eller elektroniska cigaretter.

 • Försäljning av tobak – detaljhandel: 6 000 kronor
 • Försäljning av tobak – partihandel: 7 000 kronor
 • Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare: 3 000 kronor
 • Folkölsförsäljning: 2 200 kronor

För tillfälliga försäljningstillstånd för tobak är tillsynsavgiften inkluderad i ansökningsavgiften. Avgiften för ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd för tobak är 7 000 kronor.

Brister på försäljningsstället och utredning

När det finns brister som inte kan åtgärdas på plats eller när brister inte åtgärdas på en gång så öppnas en utredning mot ägaren av försäljningsstället. Exempel på brister som leder till utredning är

 • försäljning till minderåriga
 • att inte åldern kontrolleras vid försäljning
 • försäljning av tobak som saknar korrekt märkning
 • att otillåten marknadsföring inte tas bort efter påpekande
 • försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare utan att anmälan och egenkontrollprogram lämnats till tillståndsenheten.

Så går utredningen till

 1. En utredare på tillståndsenheten skriver ett brev till försäljningsställets ägare. I brevet beskrivs bristerna som har observerats.
 2. Ägaren får möjlighet att lämna en förklaring. Hen ska också redovisa vad som har gjorts efter tillsynsbesöket för att reglerna ska följas i fortsättningen.
 3. När tillståndsenheten har fått in svaret från ägaren skrivs en utredning med ett förslag till beslut.

Beslut om åtgärder

Kommunen har rätt att fatta beslut om åtgärder mot försäljningsställen som inte följer lagen. Syftet med besluten är inte i första hand att straffa försäljningsstället utan att uppmanaförsäljningsställets ägare att i fortsättningen följa reglerna.

Besluten som kommunen fattar riktar sig alltid mot personen som äger företaget. Detta gäller även om det är en anställd som har brutit mot lagen, eftersom det är ägarens ansvar att utbilda personalen och se till att de följer lagen.

Påföljder

Om en butik inte lever upp till de krav som ställs för att få sälja tobak kan butiken få sitt försäljningstillstånd återkallat. Beslut om att återkalla ett försäljningstillstånd fattas av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott. Utskottet kan också fatta beslut om att ge tillståndshavaren en varning.

Tillståndet kan återkallas exempelvis om

 • tillståndet inte längre utnyttjas
 • brottslig verksamhet förekommer på försäljningsstället
 • tillståndshavaren inte följer bestämmelserna i lagen om tobak och liknande produkter
 • tillståndshavaren har varnats en eller flera gånger utan att missförhållanden inom verksamheten rättats till
 • försäljning sker till minderåriga
 • försäljning sker av oriktigt märkta varor.

För dig som säljer folköl eller e-cigaretter kan kommunen besluta att varna eller förbjuda försäljningen av varorna under en period. Kommunen kan också bestämma att försäljningsstället rutiner ska förändras.

Besluten kan till exempel innebära att butiken ska lämna in ett nytt egenkontrollprogram eller att butiken ska kontrollera åldern på alla kunder som ser unga ut. Det kan också innebära att butiken förbjuds att sälja varor som saknar korrekt märkning.

Kontakta oss

Tillståndsenheten – tobak och folköl

Telefon:
040-34 55 68
Telefontider:
Måndag–fredag 13.00–15.00
Postadress:
Tillståndsenheten – tobak och folköl Tillståndsenheten – tobak och folköl, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Fänriksgatan 1
Besökstider:
Vi tar endast emot bokade besök. Ring oss för att boka en tid.
sv