$left
$middle

Hur du överklagar

Du kan överklaga ett beslut som du fått från miljöförvaltningen och miljönämnden. Du skickar alltid ditt överklagande till miljöförvaltningen. Här ser du vad som ska vara med i brevet eller mejlet om överklagande. Beroende på vad beslutet gäller, så hanteras det av olika instanser. Det är miljöförvaltningen som sedan skickar ditt överklagande till respektive instans.

Du kan överklaga ett beslut som fattats av miljönämnden eller delegationsbeslut som kommer från miljöförvaltningen. Det kan gälla till exempel avgiften som du ska betala till miljöförvaltningen för exempelvis miljöfarlig verksamhet, eller livsmedelsverksamhet, eller ett föreläggande om åtgärder med mera.

 • Du kan överklaga beslutet senast tre veckor efter det att du fick det.
 • Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla information om det beslut som du vill överklaga. Du ska också ange vilka skäl du stödjer ditt överklagande på. Beroende på vad beslutet gäller, så hanteras det av olika instanser, men du skickar alltid ditt överklagande till miljöförvaltningen.

Vilken typ av lagstiftning eller beslut överklagas till respektive instans?

 • Miljösanktionsavgift - överklagas direkt till mark- och miljödomstolen
 • Beslut med stöd av miljöbalken överklagas till länsstyrelsen.
 • Beslut utifrån tobakslagen - överklagas till Förvaltningsrätten
 • Beslut utifrån livsmedels- och foderlagsstiftningen - överklagas till länsstyrelsen.
 • Beslut om avgift inom livsmedels- och foderlagsstiftningen överklagas till länsstyrelsen.
 • Beslut om sanktionsavgifter inom livsmedelskontrollen - överklagas till Förvaltningsrätten.
 • Beslut utifrån strålskyddslagen - överklagas till Förvaltningsrätten.
 • Beslut utifrån lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner - överklagas till förvaltningsrätten.
 • Beslut angående ärenden som rör marknadskontroller - Förvaltningsrätten.

Gör så här:

 1. Skriv vilket beslut som du överklagar till miljöförvaltningen.
 2. Skriv beslutets diarienummer, beslutsdatum och vad beslutet handlar om.
 3. Förklara varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
 4. Skicka med sådant som du tycker är viktigt för att beslutet ska bli riktigt/korrekt.
 5. Avsluta med namnteckning, namn, personnummer (eller organisationsnummer), adress och telefonnummer.

Överklagandet skickas till miljo@malmo.se eller till: Miljöförvaltningen i Malmö stad, 205 80 Malmö. Det måste ha kommit till förvaltningen inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Har ditt överklagande kommit in till miljöförvaltningen i rätt tid, skickas det vidare till instansen som ska överklaga, om förvaltningen inte själv ändrar beslutet på det sätt som du har begärt.

Har du frågor? Ring handläggaren som står på beslutet.

Kontakta oss

 • Miljöförvaltningen

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
  • Postadress: 
   Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30.
sv