$left
$middle

Dagvattenanläggning

Ska ni anlägga en dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter eller för avvattning från begravningsplatser ska det anmälas till miljöförvaltningen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan anläggningen börjas byggas. Även ändringar ska anmälas.

Vad är en dagvattenanläggning?

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient.

Exempel på dagvattenanläggningar är

 • dammar
 • sedimentationsbassänger
 • anlagda våtmarker och diken
 • översvämningsytor
 • oljeavskiljare
 • dagvattenledningar.

Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Dagvattenanläggning ska anmälas till miljöförvaltningen

Anmälningsplikt gäller också om en befintlig dagvattenanläggning ändras på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning.

Genom att en anläggning anmäls får miljöförvaltningen möjlighet att kontrollera att verksamhetsutövaren har rutiner och sköter anläggningen så att den fungerar som den ska. Syftet är att skydda sjöar, grundvatten och vattnet längs kusten.

En anmäld dagvattenanläggning registreras hos miljöförvaltningen. Efter att anmälan behandlats fattar miljönämnden ett beslut som innehåller krav på vissa försiktighetsåtgärder.

Ni får också ett beslut om tillsynsavgift för handläggningstiden i ärendet. Avgiften beräknas som timtaxa och storleken beror på hur lång tid handläggningen har tagit.

Vattenverksamhet ska anmälas till länsstyrelsen

Projekt som innebär att man ska arbeta eller bygga i befintliga vattenområden räknas som "vattenverksamheter" och ska i de flesta fall anmälas till länsstyrelsen. I vissa fall behöver man ansöka om tillstånd för vattenverksamhet.

Kontakta därför även länsstyrelsen om en ny dagvattenanläggning kan innebära vattenverksamhet. Det kan alltså innebära att anmälan måste göras både till miljöenheten och till länsstyrelsen innan anläggningen kan börja byggas.

Gällande lagstiftning: 9 kap, 2 och 7 §§ i miljöbalken samt 13 och 14 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv