$left
$middle

Drivmedelsanläggning

Du som ska starta eller driver en drivmedelsanläggning har ett ansvar att se till att gällande lagar och regler följs. Drivmedelsanläggningar är miljöfarlig verksamhet som kan vara anmälningspliktig beroende på hur mycket drivmedel som hanteras.

Tillsyn av drivmedelsanläggning

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn av drivmedelsanläggningar för att skydda miljön och människors hälsa. Den största risken för miljön vid drivmedelshantering är läckage och spill av kemikalier som leder till förorening av mark och vatten.

Om verksamheten inte följer lagstiftningens krav kan miljöförvaltningen besluta om åtgärdsföreläggande eller förbud mot fortsatt drift av verksamheten.

Krav på drivmedelsanläggningar

Här har vi sammanställt de lagar och regler som finns inom området, samt en mer ingående beskrivning av vilka krav som miljöförvaltningen kommer att ställa på din verksamhet. Vi har gjort en uppdelning efter olika ämnesområden för att du enkelt ska kunna hitta svar på olika frågor.

Lagar och regler avseende miljön gäller utöver de lagar och regler som finns för hantering och lagring av brandfarliga varor, gaser och vätskor.

I de fall miljöförvaltningen anser att lagstiftningen lämnar utrymme för tolkning av hur kraven uppfylls, anger vi under rubriken ”Miljöförvaltningens råd” hur du kan göra för att undvika att miljöförvaltningen bedömer att din verksamhet måste ändras. Det vi beskriver här ska därför ses som en hjälp för att du ska kunna bedriva din verksamhet på ett miljöriktigt sätt som följer lagstiftningens krav.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv