$left
$middle

Centrala pensionärsrådet

Malmö centrala pensionärsråd är primärt ett samråds-, informations- och remissorgan vad avser övergripande planeringsfrågor som berör de äldres villkor inom kommunen.

Det centrala pensionärsrådet ska även behandla frågor angående budget, bokslut och verksamhetsplanering. Frågorna ska i första hand behandlas på planeringsstadiet.

Rådet är remissinstans inför beslut om planfrågor och liknande.

Läs mer

Kontakta oss

sv