$left
$middle

Rådet för den nationella minoriteten romer

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer håller överläggningar om övergripande frågor som rör den romska minoriteten i Malmö.

Rådet är ett verktyg i Malmö stads arbete för att implementera och förverkliga kraven som fastställs i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen ska bidra till

  • inflytande och delaktighet i frågor som berör de nationella minoriteterna och så långt det är möjligt samråda med dem.
  • att motverka diskriminering och utsatthet.
  • rätten att utveckla och bibehålla språk och kultur.

Ledamöter och ersättare

Rådet består av

  • tio ledamöter och tio ersättare valda av romska föreningar
  • nio politiska ledamöter från olika partier och fem ersättare valda av Kommunstyrelsen.

Kulturnämnden ansvarar för samordning och administration av rådet genom Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC). 

Möten

Rådet sammanträder fyra gånger per år. Extra insatt sammanträde ska hållas om ordförande eller en tredjedel av ledamöterna begär det.

Rådet har ett arbetsutskott bestående av tre romska ledamöter och två politiska ledamöter, inklusive rådets ordförande. Arbetsutskottet förbereder bland annat dagordning och handlingar till rådets sammanträden.

Läs mer