$left
$middle

Publicerad 2015-07-02 14:05

Senast uppdaterad 2015-07-02 14:13

Malmös kulturutbud: hög kvalitet och lätt att ta till sig

Resultatet av årets kulturintressemätning visar att Malmöborna tycker att kulturutbudet i staden håller en hög kvalitet och är lätt att ta till sig. 66 procent tycker att utbudet är bra eller mycket bra, en ökning med 7 procent jämfört med mätningen 2013.

– Detta är ett kvitto på att de satsningar vi och andra aktörer gör uppskattas av Malmöborna, säger Elisabeth Lundgren, Malmö stads kulturdirektör.

Det är tredje gången som kulturintressemätningen genomförs – tidigare mätningar genomfördes 2011 och 2013.

Känslan av delaktighet ökar

Mätningen visar att 60 procent av Malmöborna känner sig delaktiga i kulturlivet, vilket är en ökning med 7 procent.
– Just delaktighet har vi haft stort fokus på de senaste åren, bland annat genom arbetet med stadens nya kulturstrategi, därför är det positivt att Malmöborna upplever detta, säger Elisabeth Lundgren.

Det är i Södra innerstaden, Västra innerstaden samt i Centrum som Malmöborna känner sig i högst utsträckning delaktiga i kulturlivet.

Respondenterna fick även svara på om det finns något som hindrar dem från att ta del av kulturlivet i Malmö. 59 procent anser att det inte finns några hinder. Bland de som anser att det finns hinder är tidsbrist den vanligaste anledningen. 6 procent svarar att det är för dyrt. Detta är en märkbart lägre andel än 2013, då svarade 11 procent att kostnaderna utgjorde ett hinder.

Malmöborna: satsa ännu mer på barn och unga!

Kulturlivet för barn och unga är det som flest respondenter anser att Malmö stad bör satsa ännu mer på. Drygt var fjärde person anger detta alternativ. 14 procent anser att staden bör satsa pengar på lägre avgifter/biljettpriser och 13 procent tycker att staden bör satsa på mer kulturliv på gator och torg samt mer internationella gästspel och artister.

Fler får information via digitala kanaler

57 procent har svarat att de får information om händelser via sociala medier, detta är en högre andel än år 2013 då 48 procent angav detta alternativ. En hög andel, totalt 63 procent, tar del av information om kulturhändelser genom tips från familj, vänner och bekanta.
– Det ligger i linje med det arbete som vi gör inom kommunikationsområdet, vi har mycket större fokus på att nå våra målgrupper där de är och gör mindre masskommunikation, säger Dick Fredholm, kommunikationschef på Kulturförvaltningen i Malmö.
– I det arbetet spelar sociala medier en viktig roll.

Runt hälften av respondenterna tar även del av information om arrangemang och händelser genom annonser i dagstidningar eller gratistidningar. Andelen som tar del av information genom affischer/anslagstavlor, nyhetsbrev via e-post, TV samt radio har minskat jämfört med föregående mätning.

Bakgrund

Syftet med undersökningen är att kartlägga Malmöbornas kulturkonsumtion. Liknande undersökningar har gjorts i Malmö år 2013 och år 2011. Totalt har det genomförts 1 600 intervjuer, 1 200 i form av telefonintervjuer och 400 på-stan-intervjuer. Telefonintervjuerna har gjorts från ett slumpässigt urval av 8 000 personer i åldrarna 18-74 år boende i Malmö kommun. Respondenten har haft möjlighet att bli intervjuad på svenska eller engelska. På-stan-intervjuerna har genomförts på olika platser runtom i Malmö. Dessa intervjuer har gjorts på svenska, engelska eller arabiska. Enkätfabriken AB har för Malmö stads räkning genomfört kulturintresseundersökningen.

Läs hela resultatet av mätningen här. Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)