$left
$middle

Publicerad 2017-10-05 14:44

Senast uppdaterad 2017-10-05 15:18

Filmfondsutredning klar

Bild från inspelningen av tv-serien Bron säsong 4.

Bild från inspelningen av tv-serien Bron säsong 4.

Den 27:e september presenterades utredningen om etablerandet av en filmfond i Malmö för stadens kulturnämnd. Förslaget innebär att från och med nästa år etableras en filmfond (i samarbete med Film i Skåne) med en budget på 1,5 miljoner kronor – medel som de efterföljande två åren ökas successivt till 3 miljoner kronor år 2020.

Malmös film- och tv-produktion förmedlar stadens historier. Antalet ansökningar för film- och tv-produktion ökar sedan flera år.

- Att satsa medel i film- och tv-produktion är identitetsskapande för staden och en filmfond stärker och skapar möjligheter för Malmös filmbransch. Det finns goda ekonomiska incitament för att investera i en filmfond. De befintliga regionala filmfonderna i Sverige har återkommande visat på 300-400 procent utväxling av investerat kapital. Det innebär att varje investerad krona leder till en spendering av cirka 3-4 kr i samband med en filminspelning. En filmfond stärker innovationsmiljön, företagstillväxten, turistflödet och den regionala attraktionskraften, säger Elisabeth Lundgren, kulturdirektör i Malmö.

Från punktinsatser till filmfond

Malmö stad har genom strategiska punktinsatser stött filmprojekt som fått stor betydelse för filmarbetare och produktionsbolag i Malmö, främst dokumentärfilmer samt tv-serien Bron. Förslaget är att göra ett filmstöd permanent under namnet ”Film Malmö”.

Bygger på samarbete

Film i Skåne kommer att bidra med samma summa som Malmö stad och öronmärks till produktioner i Malmö. Film i Skåne ska hantera medlen i fonden i ett nära samarbete med Malmö stad via kulturförvaltningen.

- Ett sådant samarbete visar på en gemensam strategi för utvecklingen av Skåne som en aktiv filmregion med Malmö som ett nav, säger Elisabeth Lundgren.

Filmfonden ska prioritera TV-serier, dokumentärfilm, samt film för barn och unga.

Bakgrund

Film är ett profilområde för Malmö stad som, under begreppet Filmstaden Malmö, satsar på att vidareutveckla och befästa stadens roll som en kreativ motor för filmområdet i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Kulturnämnden tog 2012 fram en filmplan som identifierade sex viktiga områden för att fortsätta utveckla filmområdet i Malmö. Ett av dessa var att ta fram produktionsstöd till professionell filmproduktion, en filmfond.

Kommunstyrelsen beviljade 2012 ett stöd om 2,5 Mkr per år för att förstärka och utveckla filmverksamheten enligt planens fyra första förslag. Utvecklingen av Malmö till en filmvänlig stad (pkt 5) pågår, men det sista förslaget om produktionsstöd till den lokala filmen återstår.

I Kulturnämndens protokoll kan du ta del av förslaget om ny filmfond.

Filmplanens förslag:

  1. Nya biograflokaler på Möllevångens biograf Panora (700 tkr)
  2. Verksamhet riktad till barn och unga (Panora)
  3. Förstärkt stöd till kvalitetsfilmvisning på biograf Spegeln (300 tkr)
  4. Förstärkt mediepedagogik till barnen i Malmö genom Barnkulturenheten (1.5 Mkr för skolbio/mediepedagogik)
  5. Utveckla Malmö till en filmvänlig stad - fler filminspelningar i Malmö
  6. Produktionsstöd till den lokala filmen