$left
$middle

Ökat välbefinnande för minskat behov av vård och omsorg

Fysisk och psykosocial hälsa är den viktigaste förutsättningen för att människan ska kunna vara självständig och leva ett rikt liv på sina egna villkor.

Den som har en funktionsnedsättning, är sjuk eller löper större risk för ohälsa riskerar att hamna i beteenden som begränsar individen. Sådana beteenden ökar i sin tur risken för ohälsa. Vanligtvis behandlas symptom på ohälsa snarare än att främja och underlätta beteenden som främjar fysisk och psykosocial hälsa.

Tänk om det var så här i stället

Tänk om alla kunde leva ett rikt och självständigt liv på sina egna villkor trots funktionsnedsättning eller sjukdom? Tänk om det vore möjligt att aktivt stötta individens välbefinnande så att fysisk och psykosocial ohälsa undviks eller mildras?

I en möjlig framtid

I en möjlig framtid använder individer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar olika teknologier för att öka sitt välbefinnande. Smarta bostäder underlättar vardagens aktiviteter genom att öppna och stänga dörrar, höja och sänka temperaturen eller tala om att det är dags att beställa livsmedel. Individen kan själv välja hur mycket den smarta bostaden ska stötta i vardagen.

Individen lever ett rikt liv och når genom olika sociala nätverk och mötesplatser ut till människor med liknande intressen - även om människorna inte rent fysiskt finns i närheten. Det finns sociala digitala tjänster som gör det möjligt att hitta och ta sig till upplevelser av olika slag - både med människor man känner och inte känner. För alla som inte fysiskt kan delta så finns det robotar med avancerad tal- och videoteknologi som gör det möjligt för individen ändå vara fysiskt närvarande, även om hen inte är där kroppsligen. Utbredd kommunikationsteknologi gör det möjligt att hålla kontakt med familj, vänner och bekanta genom virtuella kanaler.

Det går att öka sitt välbefinnande och förhindra ohälsa med hjälp av olika slags smarta sensorer. De finns paketerade i olika "hårdvara" såsom robotar, kroppsnära eller bärbar teknik och smarta bostäder. Den gemensamma nämnaren är att sensorerna dels skyddar individen genom att uppfatta potentiella risker och agera på dem, dels hjälper individen genom att underlätta vardagssysslor.

Fakta om teknologin som gör det möjligt

Intelligenta bostäder

Intelligenta bostäder/hus är utrustade med teknik som gör att huset kan fatta beslut baserat på olika regler eller villkor som de boende anger. I intelligenta hus kommunicerar olika sensorer med varandra. Vardagliga exempel är sensorer som känner av om någon rör sig i närheten och då tänder belysning, höjer temperatur, öppnar dörrar eller liknande.

Robotar och robotteknologier

Robotar har använts länge för att automatisera fysiska arbetsuppgifter (montera bilar, telefoner etc.).

Modern robotteknologi kännetecknas av robotar som är autonoma eller semi-autonoma. Det innebär att roboten kan känna, tänka och agera utan, eller med få, instruktioner från människan. Människan kan beskriva vad som ska utföras utan att i detalj tala om exakt hur det ska gå till. Roboten använder sig av sensorer och kunskapsbanker för att utföra uppgiften.

Kroppsnära teknik/bärbar teknik

Kroppsnära eller bärbar tekniken består av sensorer som bärs på kroppen eller i anslutning till kroppen (tex en madrass med inbyggda sensorer). De kan känna av hälsodata som t ex blodtryck, hjärtrytm, rörelse, stressnivå etc. Kroppsnära teknik kan logga hälsodata, men även analysera den och agera på den i form av rekommendation till individen eller annan part.

Kommunikationsteknologier för social samvaro

Kommunikationsteknologier kan på olika sätt bidra till social hälsa. Sociala nätverk och videosamtal för individen närmare till vänner, släktingar och gemenskaper av olika slag. Genom att utveckla digitala tjänster för social samvaro där man kan samåka, gå på teater eller ta en fika i parken minskar tröskeln för en hälsofrämjande livsstil.

sv