$left
$middle

Hållbar IT

IT-lösningar har en viktig roll att fylla för en hållbar stadsutveckling. Målet är att Malmö stad ska minska koldioxidutsläppen från IT med 30 procent till 2020. Initiativet går under namnet "Green Digital Charter".

Begreppet hållbar IT syftar till att addera ett hållbarhetsperspektiv för hur IT förvaltas och utvecklas. För Malmö stads del innebär hållbar IT  minimerad miljö- och klimatpåverkan från IT, samtidigt som IT maximerar skapandet av digitala innovationer för en hållbar stadsutveckling i Malmö.

Fokus på tre områden

En hållbar IT-plattform

Att med stöd av IT-lösningar och hur det interna IT-stödet förvaltas stärka kommunens insatser inom miljö, klimat och rättvis handel. Förvaltning och drift sker med minsta möjliga miljöpåverkan (utifrån ett kretsloppsperspektiv).

IT som miljöteknik

Att aktivt använda och utveckla IT som miljöteknik för en hållbar utveckling inom kommunens förvaltningar, i staden och inom Öresundsregionen.

Grön digital kommunikation

Att innovativt, pedagogiskt och kreativt kommunicera stadens miljöengagemang samt dess resultat via en mångfald av IT-lösningar.

Green Digital Charter

Malmö stad har signerat deklarationen Green Digital Charter (GDC). Visionen är att åtagandet inom GDC säkerställs samt att IT ska vara en katalysator i Malmö stads övriga miljöarbete.

Malmö Stad strävar mot att år 2020 vara en förebild globalt inom användningen av IT på ett hållbart, innovativt och kommunikativt sätt. Syftet är att uppnå en klimatsmart stadsutveckling i linje med antaget miljöprogram.

Målbilden innebär att Malmö stads IT-förvaltning ska:
 

  • Minska koldioxidutsläppen från IT genom ökad energieffektivisering och använda el från förnyelsebara energikällor.
  • Säkerställa fokus på miljövänlig implementering och användning av IT, tele och kommunikationsnät.
  • Identifiera smartare IT-lösningar i verksamheten som leder till en bättre miljö och minskad klimatpåverkan.
  • Minska konsumtionen av material i verksamheten genom en ökad digitalisering och effektivisering.
  • Stimulera en företagskultur där anställda visar hänsyn och förståelse för miljö och klimat kopplat till IT.
  • Identifiera och följa upp gröna nyckeltal som har betydelse för vår miljöpåverkan kopplat till IT.

Kontakta oss

sv