Publicerad 24 mars 2019

24 mars 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Blästring och målningsverksamhet

Planerar du att rengöra, blästra, måla eller renovera fasader och andra byggobjekt ska du i vissa fall först anmäla det till miljöförvaltningen. Om arbetet kommer ske på offentlig mark ska du också skicka en tillståndsansökan till Polisen samt betala en markupplåtelseavgift till kommunen.

Anmälningsplikt gäller vid

  • målning eller blästring på större utomhusprojekt som väger mer än 5000 kilo/är större än 500 kvadratmeter.

Anmälningsplikten gäller för såväl enstaka blästring- och/eller målningsarbeten (så kallad ambulerande anläggning) som vid stationära blästring- och/eller målningsarbeten (fast anläggning).

För att minska bullerstörningen bör inte arbetet påbörjas innan klockan 07.00 och inte pågå efter kl 16.30 måndag till och med fredag.

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Är verksamheten anmälningspliktig enligt miljöbalken kan miljöförvaltningen komma att göra tillsynsbesök på platsen. Tillsynsbesök kan även göras på icke anmälningspliktiga verksamheter om det till exempel kommer klagomål till miljöförvaltningen.

Mer om miljö- och hälsoskyddstillsyn

Regler för arbeten som inte omfattas av anmälningsplikt

Även om du ska utföra ett mindre blästrings- eller målningsarbete är du skyldig att följa miljöbalkens hänsynsregler.

Reglerna omfattar bland annat krav på att

  • verksamhetsutövaren ska kunna visa att verksamheten bedrivs på ett miljömässigt godtagbart sätt
  • verksamhetsutövaren ska ha skaffat sig sådan kunskap om verksamheten så att eventuella skador på miljön har förebyggts
  • verksamhetsutövaren ska välja produkter som är minst skadliga för miljön
  • verksamhetsutövaren ska vidta skyddsåtgärder för att undvika olägenheten för hälsa och miljö.

Avfallshantering

Allt avfall (bland annat förorenat vatten och använd blästersand) ska tas om hand på särskilt sätt och hindras från att spridas till omgivningen.

Toxiska eller svårnedbrytbara ämnen samt ämnen som kan sätta igen eller förstöra ledningarna ska inte släppas ut i avloppsledningsnätet.