$left
$middle

Information om arbetet

På varje arbetsplats aka det finnas en eller flera informationsskylt om arbetet. Informationens utformning ska vara enligt bestämda riktlinjer och sättas upp senast vid arbetsstart om inget annat beslutas av Malmö stad. Detta gäller även vid akuta TA-planer.

Förhandsinformation

Förhandsinformation är information som ges till berörda parter innan arbetet startar.

Informationen kan utgöras av meddelande i massmedia, skyltar, informationsblad till berörda, sammankomster etc. Tidpunkten och typen av förhandsinformation är beroende av den olägenhet som drabbar allmänhet eller verksamhet p g a ledningsarbetet.

Olägenheten bestäms av följande faktorer:

  • geografisk belägenhet
  • omfattning av arbete
  • tidpunkt
  • byggtid

Det åligger entreprenören/ledningsägare att bedöma huruvida den geografiska belägenheten, omfattningen, tidpunkten eller byggtiden påverkar de informationsinsatser som behöver göras.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas näringsidkare, fastighetsägare och boende.

Förhandsinformation är generellt inte behövligt vid punktgrävningar, under förutsättning att den geografiska belägenheten, omfattningen, tidpunkten eller byggtiden inte föranleder sådana insatser.

Redovisning av entreprenören/ledningsägarens planerade förhandsinformationsinsatser ska göras i samband med ansökan om polistillstånd, trafikanordninsplan och grävningstillstånd. Redovisningen ska innehålla vilken typ av information som avses ges.

Åtgärderna ska verkställas i godtagbar tid före planerat arbete.

Information på plats

Illustration över en informationsskylt ska se ut.

Mall på hur en informationsskylt ska se ut.

Minst en informationsskylt ska finnas vid arbetsplatsen och sättas upp när arbetet startar.

Behov av flera skyltar kan finnas vid utsträckt arbetsområde. Information skall finnas på plats tills återställningen är utförd och därefter avlägsnas.

Skylt inom arbetsområde skall utformas och placeras så att den inte skymmer sikten för trafiken, samt i förekommande fall håller höjderna 2,5 m över gångbana samt 4,7 m över körbana.

Skyltens storlek skall vara rimlig i förhållande till den aktuella platsen.

Informationsskylten ska innehålla uppgifter om:

  • arbetets art
  • ansvarig ledningsägare
  • entreprenör
  • när arbetet ska vara klart
  • telefonnummer dit allmänheten kan vända sig med frågor om arbetsplatsen.

Kontaktinformation

Mats Theander

Titel:
Trafikingenjör
sv