$left
$middle

Kategorier och klassning av vägnätet

Malmös vägar och gator är indelade i olika klassningar som påverkar vilka tider som det kan pågå arbete och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas.

Kategorier och klassning av vägnätet

Gatunätet indelas i:

 • Huvudgata/industriområdesgata (A-Gata)
 • Lokalgata (B-Gata)
 • Villagator (C-Gata)
 • Cykelvägar (H1).

Cykelvägar hastighetsbegränsats till 40 km/tim eller lägre, med undantag av några få vägar som tillåter högre hastigheter.

Utmärkning av skyddsanordingar för olika klassningar

Omfattningen av utmärkning och skyddsanordningar skiljer sig inte nämnvärt om den utförs på Huvudgata eller Lokalgata – om hastighetsbegränsningar och trafikintensiteten är normala – eftersom utföraren alltid ska försöka få ner hastigheten på passerande fordonstrafik förbi vägarbetet – så att den inte överstiger 30 km/tim.

Skydd och barriär vid fasta arbetsplatser

Vid alla fasta arbetsplatser, oavsett vägklass, fordras i regel alltid tungt tvärgående skydd och ibland även längsgående barriärer.

En C-Gata med busstrafik eller en gata i ett industriområde med tung trafik jämställs med huvudgata – och bör i regel märkas ut som långvarig fast arbetsplats – även om arbetet är kortvarigt (mindre än åtta timmar).

Undantag vid kortvarig fast arbetsplats på villagata eller cykelväg

Vid en kortvarig fast arbetsplats på en villagata eller cykelväg utan busstrafik och där inget djupt schaktningsarbete förekommer, krävs normalt inte några tunga skyddsbarriärer – om riskbedömningen inte så påkallar.

Rådgör med fastighets- och gatukontorets handläggare ifall osäkerhet föreligger.

Hänsyn till vägbredd och antal körfält

Naturligtvis måste även hänsyn tas till befintliga vägbredder och antal körfält, förekomst av vägkorsningar, antal in- och utfarter samt trafikintensitet vid etablering och utmärkning av en vägarbetsplats.

Planerade vägarbeten på trafikintensiva gator

På trafikintensiva gator ska inga planerade vägarbeten påbörjas under högtrafiktid utan särskilt tillstånd.

 • Med högtrafiktider avses vardagar (måndag – torsdag) kl. 06.30-09.00 och kl.15.00–18.00.
 • Under fredag och dag före helgdag är högtrafiktid kl.06:30-09:00 och kl.13:00-18:00).
 • Dessutom bör tillfälliga och kortvariga arbeten endast utföras mellan 09.00-15.00.

Tidsrestriktioner finns på följande platser/gator:

Inlämning av TA-plan minst 1 månad innan arbetets start och vissa arbeten kan med fördel göras mellan ca: 01:00-05:00 (nattarbete)

 • Rådmansgatan (kollektivtrafik)
 • Davidshallsgatan (kollektivtrafik)
 • Centralen (kollektivtrafik)
 • Amiralsgatan vid Nobeltorget (Kollektivtrafik)
 • Djäknegatan (Kollektivtrafik)
 • Mäster Nilsgatan (Kollektivtrafik)
 • Prostgatan (Kollektivtrafik)
 • Klaffbron (Kollektivtrafik samt infart till Västra Hamnen)
 • Södervärn (Kollektivtrafik)
 • Skeppsbyggaregatan (infart till Västra Hamnen)
 • Gustav Adolfs torg (Kollektivtrafik)
 • Mariedalsvägen/V. Varvsgatan mellan Citadellsvägen och Skeppsgatan (infart till Västra Hamnen)
 • Annetorpsvägen
 • Klagshamnsvägen

Kontaktinformation

Mats Theander

Titel:
Trafikingenjör
sv