$left
$middle

Utrymmeskrav för körbana, cykelbana och gångbana

Det är viktigt att utrymmeskraven för olika trafikslag följs vid en tillfällig trafikreglering.

Krav

Den fria bredden för de olika trafikantslagen ska vara:

Kollektivtrafik/tung trafik

Körfältsbredden ska vara 3,5 meter.

Personbilstrafik

Körfältsbredden ska vara minst 3 meter. Vid mindre bredd vid flera körfält ska utmärkning ske med vägmärke C 16 begränsad fordonsbredd.

Cykeltrafik

Kraven skiljer sig åt om det är enkelritat eller dubbelriktad cykeltrafik:

  • Cykeltrafik enkelriktad 1,5 meter
  • Cykeltrafik dubbelriktad 2.5 meter

Gångtrafik

Den fria bredden för gångtrafik ska vara 2 meter.Kan på kort sträcka som längst är 10 meter vara 1,5 meter (enligt fastighet och gatukontorets anvisningar).

Gångbro

Bredden på en gångbro ska minst vara 1,3 m.

Kombinerad gångtrafik och cykeltrafik

Kombinerad gångtrafik och cykeltrafik 3 meter.

Fastighets- och gatukontoret kan godkänna ner till 2,4 meter vid mindre trafikerade gång och cykelstråk (se exempelbild).

Illustration över kombinerad gångtrafik och cykeltrafik med undantag.

Exempel när bredd ner till 2,4 m kan godkännas vid mindre trafikerade gång och cykelstråk.

Kontaktinformation

Mats Theander

Titel:
Trafikingenjör
sv