$left
$middle

Caroli församling

Här hittar du alfabetiska namnregister till Caroli församlings husförhörslängder för åren 1813–1901.

Namnregistren är sorterade på personernas efternamn. Tänk på att registret bara är ett sökhjälpmedel. Alla uppgifter bör kontrolleras mot originalboken. Originalböckerna förvaras på Malmö Stadsarkiv. Du kan läsa dem i digital form på våra datorer.

  • Första sifferkombinationen i registret hänvisar till kyrkobokens volymnummer
  • Andra sifferkombinationen visar på vilken sida i volymen en person finns antecknad

Husförhörslängder

En husförhörslängd är en kyrkobok där hela familjer står samlade på en sida, fastighet för fastighet. En husförhörslängd gäller bara för ett visst antal år till exempel 1813–1818. I husförhörslängden får du uppgift om:

  • alla medlemmar i en familj
  • föräldrarnas födelsedata
  • föräldrarnas födelseförsamling
  • föräldrarnas vigseldatum
  • eventuellt inflyttningsår till församlingen
  • eventuellt utflyttningsår 

I husförhörslängden förde prästen noggranna anteckningar om människors läskunnighet och kristendomskunskap. Dessa anteckningar upphörde år 1895 när husförhörslängden ersattes av en så kallad församlingsbok.