$left
$middle

Digital strategi 2020-2023

Malmö museums digitala strategi verkar för ökad tillgänglighet och mångfald för nuvarande och nya användare med olika bakgrund och förutsättningar, framför allt barn och unga. Det skapar förutsättningar för ökad delaktighet, medskapande och dialog.

Kvinna som tittar på ett stort fotografi genom en ipad. Motivet på fotografiet är suddigt och man ser inte vad det föreställer.

Innehåll

Vision och mål

Tre personer framför digitala skärmar.

Målområde 1: Kompetens och digitalisering

1. Kompetens och arbetsmiljö

Medarbetarna på Malmö museum ska:

 • tycka att digital utveckling är roligt och viktigt.
 • känna trygghet i att museet har aktuell digital kompetens i spets och bredd.
 • uppleva att det är lätt att utveckla sin digitala kompetens.
 • veta vilka digitala verktyg som finns att tillgå.

Genom att:

 • det digitala perspektivet integreras i museets alla funktioner och verksamheter.
 • främja kompetensförhöjande insatser och nyrekrytera digital kompetens.
 • vara flexibel och öppen för förändringar och ha beredskap för dem, samt ha en digital mognad.
Person som fotograferar av äldre föremål och för in i dator.

2. Digitalisering och hållbara flöden

Malmö museum vill att nuvarande och framtida användare samt medarbetare ska:

 • tycka att museets digitala lösningar och verktyg är lätta och intuitiva.
 • ha tillgång till rätt digitala verktyg och uppleva att de är lätta att arbeta med och förvalta.
 • välja att använda museets digitala lösningar i sin verksamhet inom akademi och näringsliv.

Genom att:

 • använda i Malmö stad vedertagna program och rutiner för effektivare arbetsflöden.
 • omvandla analoga processer till digitala hållbara flöden där det är relevant.
 • underhålla existerande digitala verktyg så att de fungerar och uppdateras.
 • erbjuda digitala verktyg och lösningar.
Man framför stor skärm med uppförstorat plankton från ett mikroskop.

Målområde 2: Utveckling med användaren i fokus

3. Användarperspektiv och delaktighet

Malmö museum vill att nuvarande och framtida användare genom digitala insatser ska:

 • känna att deras behov, engagemang, förmågor och kunskaper efterfrågas och värdesätts, oavsett förutsättningar.
 • dela med sig av berättelser och kunskap, och vara delaktiga i utvecklingen av museets verksamhet.

Genom att:

 • arbeta målinriktat med dialog och ge människor möjlighet att bidra till verksamheten.
 • ta reda på var våra användare befinner sig mentalt, fysiskt och kunskapsmässigt för att kunna skapa och erbjuda sömlösa digitala lösningar.
 • utveckla samarbetsformer med användare och intressenter gällande innehåll och innovation.
 • uppmuntra till högre grad av interaktion och användargenererat innehåll.
En kvinna och två flickor bygger en lego-robot.

4. Digitalt värdskap

Malmö museum vill att nuvarande och framtida användare ska:

 • uppleva att Malmö museum har en hög nivå av service,
  tillgänglighet och närvaro i de digitala kanalerna.
 • uppleva att Malmö museum har en öppen och trygg digital dialog.
 • uppleva att det alltid finns något nytt att upptäcka i museets digitala kanaler.

Genom att:

 • tydliggöra skillnaden på service/kundtjänst, marknadsföring och dialog i de digitala kanalerna.
 • möta de ökade användarbehoven på sociala medier och i andra digitala kanaler.
 • visa vår verksamhet i ett bredare perspektiv utifrån användarnas önskemål och behov.
 • vara flexibla och uppmärksamma på förändringar i användandet av sociala medier och andra digitala kanaler.
Ungdom som testar VR-utrustning.

5. Lika villkor och digital tillgänglighet

Malmö museum vill att nuvarande och framtida användare genom digitala insatser ska:

 • uppleva att de har rätt förutsättningar och verktyg för att engagera sig, inspireras och delta på lika villkor i museets verksamhet, både på och utanför museet.
 • få ökad kännedom och tillgång till museets verksamhet via digitala kanaler

Genom att:

 • digitala lösningar är användarvänliga för de som växer upp med tekniken, men även för de som är teknikovana.
 • med digitala lösningar erbjuda innehåll på olika kunskapsnivåer och flera språk.
 • utveckla arbetet med digitala hjälpmedel som förbättrar
  upplevelsen för museets besökare.
 • använda digitala lösningar för att nå och engagera flera.
 • öka tillgängligheten genom digital närvaro, framför allt för de som inte kan ta sig till museet.
Barn som klättrar på en digital klättervägg.

Målområde 3: Öppen och inspirerande verksamhet

6. Tillgängliggörande och inspiration

Malmö museum vill att nuvarande och framtida användare genom digitala insatser ska:

 • använda museets samlingar och verksamheter i sitt lärande och kreativa skapande.
 • känna sig delaktiga i stadens kulturmiljöarbete.

Genom att:

 • ge tillgång till samlingarna och verksamheten utifrån användarnas önskemål och behov.
 • öka sökbarheten i samlingar och arkiv så att tillräcklig och relevant information finns.
Två händer som håller en ipad där det visas en bild på en noshörning.

7. Immersiva upplevelser och interaktivitet

Malmö museum vill att nuvarande och framtida användare genom digitala insatser ska:

 • få en upplevelse där de inte reflekterar över att museet har digitala verktyg i utställningarna.

Genom att:

 • skapa dynamiska helhetsupplevelser som väcker nyfikenhet och engagemang.
 • erbjuda fördjupad förståelse genom att använda multi-sensoriska lösningar i utställningar.
Barn som tittar på en skärm tillsammans med en pedagog.

8. Digitala lärmiljöer och kunskap

Malmö museum vill att nuvarande och framtida användare genom digitala insatser ska:

 • tycka att Malmö museums fysiska och digitala lärmiljöer är
  angelägna, relevanta och inspirerande, samt se dem som en del av det utvidgade klassrummet och det livslånga lärandet.
 • uppleva att Malmö museums digitala lösningar gör svårbegripliga fakta och sammanhang lättare att förstå.
 • inspireras till eget digitalt skapande på museet.

Genom att:

 • erbjuda inspirerande och relevant pedagogiskt material på webben.
 • använda sig av visualisering för att presentera innehåll och sammanhang på nya sätt.
 • erbjuda möjligheter för kreativt digitalt skapande på museet.

Styrdokument

Malmö museums digitala strategi och aktivitetsplan förhåller sig till de befintliga styrdokument och lagar som berör verksamheten.

Kontakta oss

sv