$left
$middle

Arbetssökande med ohälsa som kan medföra nedsatt arbetsförmåga

– Hur kan Arbetsförmedlingen få in underlag för bedömning av rätt till stöd på grund av funktionsnedsättning (kodning)?

Beskrivning

Arbetssökande som tillhör målgruppen kan ha rätt till stöd från Arbetsförmedlingen vid jobbsökande, förberedelse för arbetslivet och på jobbet. Ett vanligt exempel på stöd är lönebidrag men det finns även andra möjligheter.

I respektive verksamhets rutinbeskrivning framgår olika scenarier för hur man som handläggare kan se till att Arbetsförmedlingen får in relevant underlag.

Målgrupp

Arbetssökande som uppger eller visar på nedsatt arbetsförmåga på grund av ohälsa. Handläggare gör en individuell bedömning i samråd med den arbetssökande huruvida det finns behov av stöd från Arbetsförmedlingen på grund av detta.

Rutinbeskrivningar

Arbetsmarknadsavdelningen och ekonomiskt bistånd och boende

Rutinbeskrivning för att Arbetsförmedlingen ska få in underlag till en bedömning om funktionsnedsättning och rätt till stöd

Arbetsförmedlingen

Denna rutinbeskrivning är ämnad att spegla ett exempel på hur en samverkansprocess kan se ut mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad i de fall som en individ som vid kontakt med Arbetsförmedlingen har uppgett att hen har en ohälsa som kan påverka arbetsförutsättningarna.

Kontaktinformation och länkar

sv