$left
$middle

Samverkansforum – LÖK 30+

Beskrivning

Syftet med samverkansforum är att ta upp konkreta individärenden där insatser och kompetenser från flera verksamheter är nödvändiga för att förbättra stödet till den enskilde och komma vidare i planeringen mot självförsörjning. I en samplanering kan individen ta del av både Arbetsförmedlingens och arbetsmarknadsavdelningens aktiviteter. Parter som kan delta i samverkansforum är Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsavdelningen och avdelningen ekonomiskt bistånd och boende. Alla parter kan aktualisera ärenden. Målet med samverkansforumet är att skapa snabba, tydliga och smidiga ingångar till varandras verksamheter.

Målgrupp

De Malmöbor i åldersgruppen 30–66 år som för sin etablering i arbetslivet bedöms ha behov av stöd och insatser från både Malmö stad och Arbetsförmedlingen.

Samtycke för att häva sekretess
För att Arbetsförmedlingen ska kunna lämna ut uppgifter som enligt offentlighets- och sekretesslagen omfattas av sekretess behöver individen som ärendet avser godkänna att uppgifterna lämnas ut. Detta sker genom att individen undertecknar en blankett om samtycke för hävande av sekretess och som skickas till Arbetsförmedlingen.

OBS! Säkerställ att hela blanketten är ifylld innan den signeras och skickas in.

Blanketten skickas in till följande adress:

Arbetsförmedlingen
FE 8105, 107 67 Stockholm

Rutinbeskrivning

Kontaktpersoner

Malmö stad

Avdelning ekonomiskt bistånd och boende

Norr: Tamara Kiss, tamara.kiss@malmo.se

Söder: Anzjela Aboud, anzjela.aboud@malmo.se

Väster: Rebecka Friberg, rebecka.friberg@malmo.se

Öster: Karin Friberg, karin.friberg@malmo.se och Daniel Ottosson daniel.ottosson@malmo.se

Innerstaden: Johanna Durell, johanna.durell@malmo.se

Arbetsmarknadsavdelningen

Marcela Contreras Collao, marcela.contrerascollao@malmo.se

Anna-Karin Hansson, anna-karin.hansson@malmo.se

David Lindell, david.lindell@malmo.se

Carolina Schlyter, carolina.schlyter@malmo.se

Arbetsförmedlingen

Amanda Sternskog, amanda.sternskog@arbetsformedlingen.se

Kontaktinformation och länkar

sv