$left
$middle

Farlig verksamhet - Seveso

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Efter en större olycka i den italienska staden Seveso år 1976 påbörjades ett arbete med att ta fram ett EU-direktiv i syfte att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Detta ledde fram till det så kallade Sevesodirektivet.

Kravnivåer för företag

Verksamheter, industrier och företag som omfattas av den högre kravnivån ska lämna information till allmänheten om sin verksamhet. Det betyder att de ska ge allmänna upplysningar om vilken fara för allvarliga kemikalieolyckor som kan finnas, möjliga följder för människors hälsa och miljön av olyckor och en sammanfattning av de ct som skulle kunna hända vid en allverlig olyckshändelse.

Tillsynen av dessa företag görs av länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänst och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Kontakta oss

sv