$left
$middle

Validering av kunnande – för anordnare av vuxenutbildning

Det finns en valideringsmodell för all yrkesutbildning som startas inom Komvux Malmö. Syftet med modellen är att skapa en gemensam, tydlig och enhetlig validering inom vuxenutbildningen – både för utbildningar i egenregi och upphandlad verksamhet.

Den 1 januari 2023 gäller nya regler för validering.

Studerande inom Komvux Malmö kan få sina kunskaper och kompetenser validerade oavsett när, var och hur kunskaperna har införskaffats. Rektorn ska se till att valideringen sker i enlighet med lag och andra författningar.

En studerande som genomgått validering för en del av en kurs behöver inte delta i undervisningen som rör den delen av kursen. En godkänd validering leder alltid till att utbildningens slutdatum tidigareläggs. Den eventuella kompletterande utbildningen startar alltid i direkt anslutning till valideringen.

Vinster med validering

För studerande kan validering

 • öppna nya vägar inom formell utbildning,
 • vara motivationshöjande,
 • innebära en förkortad utbildningstid,
 • och leda till snabbare inträde på arbetsmarknaden.

För utbildningsanordnare är validering

 • ett verktyg för breddad rekrytering,
 • kvalitetshöjande genom att valideringen sätter fokus på lärandemålen,
 • och av betydelse för utveckling av nya former för lärande och flexiblare studiegångar.

Betyg efter validering

Studerande som genomgått en validering ska kunna få ett intyg. Om den studerande vill ha betyg efter en validering sker det inom kommunal vuxenutbildning genom prövning, det vill säga genom en bedömning av den studerandes kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kurs- eller ämnesplaner. Bedömningen och betygssättningen integreras i valideringsprocessen.

Lagar och bestämmelser för validering

Med validering avses en strukturerad process som innehåller en fördjupad kartläggning och en bedömning, som syftar till ett erkännande av en persons kunnande oberoende av hur det förvärvats.

Bestämmelserna framgår av 20 kap. 42–45 §§, 21 kap. 21–24 §§ skollagen och 2 kap. 6 § och 8 § samt 4 kap. 24 §, förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Gemensam valideringstext för Komvux Malmö

En gemensam text om validering ska användas för alla kurspaket inom Komvux Malmö. Texten ska vara gemensam för att på ett begripligt och enhetligt sätt förklara och synliggöra validering för Malmöbon.

Kopiera och klistra in nedanstående text i sin helhet på sidan om ert kurspaket.

Angående validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning. Mer information om validering hittar du på malmo.se/validering.

Stöd för validering

Kartläggning och bedömning

Valideringsrutiner

Validering ska ingå i alla verksamheters systematiska kvalitetsarbete.

Samtliga utbildningsanordnare ska skicka en skriftlig beskrivning av sina interna valideringsrutiner till valideringssamordnaren vid varje ny upphandling, vanligtvis med 2–4 års mellanrum, eller vid eventuell uppdatering. Det gäller både utbildningar i Malmö stads regi och upphandlad utbildning. Valideringssamordnaren återkopplar kring inskickade rutiner och har återkommande avstämningsträffar.

Frågor att besvara om valideringsrutiner

 • Hur ser arbetsgången för validering ut samt hur lång tid hela processen tar?

 • Vem stödjer den studerande i kompetenskartläggningen och när?

 • Vilka metoder och verktyg används?

 • Finns behov av medbedömare ute i arbetslivet för den praktiska valideringen? Om ja; hur hanteras detta?

 • Hur dokumenteras resultaten?

 • Vem uppdaterar studieplanen efter genomförd validering och tillser att eleven får ett tidigarelagt slutdatum?

Valideringsstatistik

Statistik över omfattning och utfall behövs för att kunna visa på nyttan av validering samt för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla valideringsverksamheten.

Komvux Malmö använder sig av en framtagen statistikmall från ESF-projektet VALLE 2.0 för att synliggöra och följa upp valideringsarbetet. Mallen har uppdaterats för statistik i enlighet med nya valideringsdefinitionen i skollagen.

Anordnaren mejlar in ifylld mall till valideringssamordnaren i juni för vårens starter och i december för höstens starter.

Har du som anordnare frågor eller vill ha mer information?

Kontakta valideringssamordnare för Komvux Malmö.

Kontakta oss

Annika Skörvald

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Telefon:
040-34 30 34
Telefontider:
Måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–16.00
sv