$left
$middle

Validering av kunnande – för anordnare av vuxenutbildning

Det finns en valideringsmodell för all yrkesutbildning som startas inom Komvux Malmö. Syftet med modellen är att skapa en gemensam, tydlig och enhetlig validering inom vuxenutbildningen – både för utbildningar i egenregi och upphandlad verksamhet.

Den 1 januari 2023 gäller nya regler för validering.
Mer om kartläggning och validering på Skolverkets hemsida.

Studerande inom Komvux Malmö kan få sina kunskaper och kompetenser validerade oavsett när, var och hur kunskaperna har införskaffats. Rektorn ska se till att valideringen sker i enlighet med lag och andra författningar.

En studerande som genomgått validering för en del av en kurs behöver inte delta i undervisningen som rör den delen av kursen. En godkänd validering leder alltid till att utbildningens slutdatum tidigareläggs. Den eventuella kompletterande utbildningen startar alltid i direkt anslutning till valideringen.

Betyg efter validering

Studerande som genomgått en validering ska kunna få ett intyg. Om den studerande vill ha betyg efter en validering sker det inom kommunal vuxenutbildning genom prövning, det vill säga genom en bedömning av den studerandes kunskaper i förhållande till kunskapskraven i kurs- eller ämnesplaner. Bedömningen och betygssättningen integreras i valideringsprocessen.

Gemensam valideringstext för Komvux Malmö

En gemensam text om validering ska användas för alla kurspaket inom Komvux Malmö. Texten ska vara gemensam för att på ett begripligt och enhetligt sätt förklara och synliggöra validering för Malmöbon.

Gemensam framtagen text om validering

Kopiera och klistra in nedanstående text i sin helhet på sidan om ert kurspaket.

Angående validering
Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning. Mer information om validering hittar du på malmo.se/validering

Mer information om validering hittar du på malmo.se/validering.

Stöd för validering

Kartläggning och bedömning

Valideringsrutiner

Validering ska ingå i alla verksamheters systematiska kvalitetsarbete.

Samtliga utbildningsanordnare ska skicka en skriftlig beskrivning av sina interna valideringsrutiner till valideringssamordnaren vid varje ny upphandling, vanligtvis med 2–4 års mellanrum, eller vid eventuell uppdatering. Det gäller både utbildningar i Malmö stads regi och upphandlad utbildning. Valideringssamordnaren återkopplar kring inskickade rutiner och har återkommande avstämningsträffar.

Valideringsstatistik

Statistik över omfattning och utfall behövs för att kunna visa på nyttan av validering samt för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla valideringsverksamheten.

Komvux Malmö använder sig av en framtagen statistikmall från ESF-projektet VALLE 2.0 för att synliggöra och följa upp valideringsarbetet. Mallen har uppdaterats för statistik i enlighet med nya valideringsdefinitionen i skollagen.

Anordnaren mejlar in ifylld mall till valideringssamordnaren i juni för vårens starter och i december för höstens starter.

Har du som anordnare frågor eller vill ha mer information?
Kontakta valideringssamordnare för Komvux Malmö

Annika Skörvald
E-post: annika.skorvald@malmo.se

Kontakta oss

sv