$left
$middle

Publicerad 2019-01-29 15:11

Senast uppdaterad 2019-12-23 13:07

Brott mot livsmedelslagen kan ge straff

Beslutsklubba, illustration Colourbox

För ett år sedan, den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Vissa överträdelser kan ge sanktionsavgifter eller fängelsestraff upp till två år. Syftet med lagen är att ge säkrare livsmedel för konsumenter och bidra till en rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretag.

Det är viktigt att registrera sin verksamhet hos miljöförvaltningen innan den startar. Om verksamhet som är registreringspliktig påbörjats utan att anmälan gjorts till oss kan miljöförvaltningen besluta om sanktionsavgift.

I Sverige ska alla kunna lita på maten vi äter. Företagen har ansvar för att deras produkter är säkra och att ingen konsument blir vilseledd, till exempel av informationen på livsmedelsförpackningen eller av maten som serveras på restaurangen. Varje år sker dock överträdelser av reglerna på livsmedelsområdet, något som i många fall inte fått tillräckliga följder. Ansvariga myndigheter, till exempel miljöförvaltningen, får nu bättre möjligheter att ingripa mot de företag som struntar i reglerna.

För att höja effektiviteten i sanktionssystemet som tillämpas vid överträdelser av livsmedelslagstiftningen (2006:804) finns sanktionsavgifter för särskilda fall av bristande efterlevnad av lagen.

Fängelsestraff har införts i straffskalan för vissa gärningar. Fängelsestraff kan till exempel utdömas om man på olika sätt producerar, hanterar eller marknadsför livsmedel som kan orsaka en fara för människors liv eller hälsa.

Viktigt att registrera verksamheten hos miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen beslutar om sanktionsavgift när någon påbörjar en verksamhet som är registreringspliktig, utan att en anmälan om registrering har gjorts till miljöförvaltningen.

Varje livsmedelsföretagare som ska påbörja en livsmedelsverksamhet är skyldig att underrätta sin kontrollmyndighet så att anläggningen kan registreras eller godkännas. Livsmedelsföretagaren ska lämna information om de anläggningar som hen ansvarar för så att de kan registreras. Livsmedelsföretagaren ska också se till att den myndigheten alltid har aktuell information om företagets anläggningar och lämna uppgift om betydande ändringar i verksamheten. Underlåtelse att informera om betydande förändringar i en redan registrerad verksamhet omfattas dock inte av sanktionsavgifter.

Om en livsmedelsföretagare brustit i sin anmälningsskyldighet och ändå påbörjat verksamheten tas sanktionsavgift ut.

Ägarbyte ska anmälas

En ny ansvarig livsmedelsföretagare (fysisk eller juridisk person), innebär att ny registrering måste göras hos miljöförvaltningens livsmedelskontroll. Om någon tagit över en registrerad livsmedelsverksamhet och inte underrättar miljöförvaltningen, tas en sanktionsavgift ut. Detta gäller även om ett företag som drivs som enskild firma ombildas till aktiebolag, vilket innebär det att en ny juridisk person tar över. (Ett byte av styrelse i ett aktiebolag eller av ägare till bolagets aktier medför inte krav på ny registrering av bolagets anläggningar. Den juridiska person - aktiebolaget - som ansvarar för verksamheten, är fortfarande densamma.

Sanktionsavgifter

Om verksamheten har startat utan att vara registrerad, blir sanktionsavgift baserad på en procent av årsomsättningen. Årsomsättningen gäller för hela företaget/bolaget/verksamheten, inte bara den del som innefattar livsmedelsverksamheten. Den kan som minst bli 5 000 kronor och som högst 75 000 kronor. Kommunal-, statlig- och landstingsverksamhet får ett fast belopp på sanktionsavgiften på 40 000 kronor.

Om en enskild tar över verksamheten, det vill säga ägarbyte, utan ny anmälan gjort, blir sanktionsavgiften en halv procent av årsomsättningen, 2 500 kronor till 40 000 kronor. Kommunal-, statlig- eller landstingsverksamhet 40 000 kronor.