$left
$middle

Allmän information om egenkontroll

Alla som bedriver en verksamhet som påverkar miljön är skyldiga att själva kontrollera att miljöbalkens regler följs. För miljöfarliga verksamheter är kraven extra hårda och miljöförvaltningen kontrollerar via sin tillsyn att lagen följs.

Kravet på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Ansvaret kan gälla även när din verksamhet är avslutad. Ansvaret för egenkontroll innebär att du ska

 • följa miljöbalkens regler och föreskrifter
 • ha kunskap om de domar och beslut som tagits av myndigheter
 • skaffa dig och kontinuerligt uppdatera de kunskaper som behövs för att skydda omgivningen med hänsyn till verksamhetens art och omfattning
 • undersöka och kontrollera din verksamhets påverkan på miljö och hälsa
 • följa upp resultaten av miljö- och hälsoskyddsarbete.

Hur du arbetar med egenkontroll

Verksamheter med särskilda krav på egenkontroll

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet, där riskerna är stora för människors hälsa eller miljön, bör ha en mer omfattande egenkontroll än om verksamheten är enkel eller medför en liten risk för hälsan och miljön.

Särskilda krav gäller för

Miljösanktionsavgift

Om inte kraven för egenkontrollen följs kan verksamhetsutövaren bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

För verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga finns inga bestämmelser om miljösanktionsavgift vid bristfällig kontroll, men avgift kan bli aktuell för överträdelser av andra regler.

För alla verksamheter gäller dock att tillsynsmyndigheten kan förelägga om att vidta åtgärder om just egenkontrollen är otillräcklig. Vilka överträdelser som medför miljö- sanktionsavgift framgår av bilagan till förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgiften.

Kontrollprogram

Om miljöförvaltningen förelagt kontrollprogram för en verksamhet gäller det parallellt med bestämmelserna om egenkontroll.

Miljöledning

Införande av miljöledningssystem är, till skillnad från kraven på egenkontroll, frivilligt. Verksamheter som infört miljöledningssystem som till exempel ISO 14001 eller EMAS, bör i allt väsentligt redan följa kraven på egenkontroll, men även dessa verksamheter kan behöva komplettera ledningssystemet för att uppfylla kraven på egenkontroll.

Kontakta oss

 • Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

  • E-post:  miljo@malmo.se
  • Telefon:  040-34 35 15
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
  • Postadress: 
   Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv