$left
$middle

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljö- och hälsoskyddstillsynen riktar sig till olika verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga, men även sådana som inte är det men som faller under lagens krav.

I miljöförvaltningens tillsyn ingår bland annat

 • granska rapporter
 • göra föranmälda eller oanmälda inspektioner
 • handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål

Vidare ser miljöförvaltningen över verksamhetens

 • utsläpp till luft
 • mark och vatten
 • kemikaliehantering
 • farligt avfall
 • buller
 • lukt från exempelvis avfall och processer
 • hushållning med energi och resurser
 • egenkontroll.

Ditt ansvar som företag eller verksamhet

 • Företaget/verksamheten ansvarar för att följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.
 • Företag ska ha rutiner och den övervakning som behövs för att garantera att lagkraven följs.
 • Företaget/verksamheten ska kunna visa miljöförvaltningen att miljölagstiftningen följs i verksamheten.
 • Företag och verksamheten ska följa produktvalsprincipen, det vill säga välja produkter som innebär minst risk för människors hälsa och miljö.

Ett klagomål räcker

Det räcker oftast med ett klagomål från en person för att miljöförvaltningen ska bli skyldig att utreda fallet och se till att rättelse vidtas vid behov. Antalet som störs kan dock ha betydelse i prövningen av om en störning är en olägenhet och om en åtgärd är rimlig. Efter utredning gör miljöförvaltningen en rimlighetsbedömning om eventuella åtgärder står i proportion till störningen.

Sanktioner och åtalsanmälningar

Miljöförvaltningen beslutar om sanktioner om vi hittar brister vid kontroll hos ett företag. Exempel på sanktioner som förekommer är: förbud med eller utan vite, miljösanktionsavgift, åtalsanmälan.

Miljöförvaltningen är skyldig att åtalsanmäla varje misstanke om brott mot miljöbalken. Vi ska inte själva göra någon bedömning av den upptäckta överträdelsen. Om det blir fällande dom, om brottet betraktas som ringa eller avskrivs, avgör alltid åklagaren. Om överträdelsen skett uppsåtligt eller av oaktsamhet avgörs också av åklagaren. 

Avgifter

Miljöförvaltningen tar även ut en årlig avgift för vissa miljöfarliga verksamheter. Enligt lagen tas avgift ut för extra kontroller hos verksamheter som har orsakats av allvarliga brister. Avgifternas storlek varierar beroende på vilken verksamhet som tillsynen gäller.

Information och råd från miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen kan lämna enklare råd i enskilda fall, till exempel ge besked som tydligt förmedlar de krav som ställs i miljöbalken. Däremot kan vi inte hjälpa verksamhetsutövaren i detaljer, till exempel med att identifiera vilka åtgärder och rutiner som är mest lämpliga. Detta utförs av verksamhetsutövaren (företagaren), eventuellt med hjälp av konsulter som företagaren själv får kontakta.

Behovsutredning 2023–2025 med tillsynsplan för 2023

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd på Miljöförvaltningen i Malmö stad.

Kontakta oss

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd

Telefon:
040-34 35 15
Telefontider:
Vardagar klockan 08.30-12.00 och 13.00-15.30
Postadress:
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Avdelningen för miljö- och hälsoskydd, Miljöförvaltningen 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00 och 13.00–15.30
sv