$left
$middle

Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljö- och hälsoskyddstillsynen riktar sig till olika verksamheter som är tillstånds- och anmälningspliktiga, men även sådana som inte är det men som faller under lagens krav.

I miljöförvaltningens tillsyn ingår bland annat

 • granska rapporter
 • göra föranmälda eller oanmälda inspektioner
 • handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål

Vidare ser miljöförvaltningen över verksamhetens

 • utsläpp till luft
 • mark och vatten
 • kemikaliehantering
 • farligt avfall
 • buller
 • lukt från exempelvis avfall och processer
 • hushållning med energi och resurser
 • egenkontroll.

Ditt ansvar som företag/verksamhet

 • Företaget/verksamheten ansvarar för att följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.
 • Företag ska ha rutiner och den övervakning som behövs för att garantera att lagkraven följs.
 • Företaget/verksamheten ska kunna visa miljöförvaltningen att miljölagstiftningen följs i verksamheten.
 • Företaget/verksamheten ska följa produktvalsprincipen – välj produkter som innebär minst risk för människors hälsa och miljö.

Mer information om egenkontroll

sv