Ansvar och roller i livsmedelskontrollen

Miljöförvaltningen inom Malmö stad är kontrollmyndighet för livsmedelshanteringen i Malmö. Arbetet utförs
av livsmedelsinspektörer på förvaltningens avdelning för livsmedelskontroll.

Miljöförvaltningens uppgifter

Detta är livsmedelskontrollens arbete, att:

• Genomföra planerade kontroller på registrerade livsmedelsanläggningar: Vi kontrollerar företagets rutiner och att ni uppfyller lagkraven. Vi kontrollerar
även livsmedelsverksamheten, till exempel hantering, rengöring, personalhygien och lokalunderhåll
• Utföra kontroller efter inkomna klagomål och misstänkta matförgiftningar
• Utfärda sanktioner (till exempel förbud, förelägga, åtalsanmäla) om allvarliga avvikelser konstateras
• Registrera livsmedelsanläggningar
• Lämna enklare råd och anvisningar, bland annat via förvaltningens servicetelefon och under kontrollbesök.

Detta är inte miljöförvaltningens uppgifter

• Att genomföra utbildningar för livsmedelspersonal. Detta utförs av utbildnings- eller hygienkonsulter
• Att upprätta ritningar över livsmedelslokaler. Det gör kökskonsulter och arkitekter som du som livsmedelsföretagare själv kontaktar
• att informera om ny eller förändrad lagstiftning.

Livsmedelsföretagens ansvar

Som livsmedelsföretagare, eller du som hanterar livsmedel till allmänheten ska:

• Anmäla din livsmedelsanläggning till miljöförvaltningen senast två veckor innan du påbörjar din verksamhet. Gäller även när du övertar eller förändrar en verksamhet
• Se till att kraven i lagstiftningen uppfylls inom ditt företag. Du ska även ha rutiner för att kontrollera att kraven uppfylls
• Ansvara för att personalen har tillräckliga kunskaper
om lagstiftning och livsmedelshygien i verksamheten.

Regler och lagstiftning

• Livsmedelslagen (2006:804)
• EG-förordning nr 178/2002 (livsmedelslagstiftningen)
• Livsmedelslagen (2006:804)
• Livsmedelsförordningen (2006:813)
• EG 178/202, artikel 17
• EG-förordning 852/2004 (hygienkrav)
• EG-förordning nr 882/2004 (om offentlig kontroll)
• EG-förordning 1169/2011 (informationsförordningen)