$left
$middle

Livsmedelskontroll hos verksamheter

De livsmedelskontroller som miljöförvaltningen gör hos livsmedelsverksamheter i Malmö kan både vara planerade och händelsestyrda (det vill säga kontroll som görs när ett klagomål kommit in). Ibland tar miljöförvaltningen prov på livsmedlen, till exempel vid utredning av misstänkt matförgiftning och i samband med vissa projekt.

Vid en inspektion kontrollerar miljöförvaltningens livsmedelskontroll de faktiska förhållanden i verksamheten, till exempel rengöring, temperaturer och underhåll av lokalen. Ofta behöver livsmedelsinspektören ställa frågor och ha en dialog och diskussion utifrån vad som upptäcks under kontrollen. Inspektioner är oftast oanmälda. I fokus för kontrollerna kan också finnas sådant som information om allergener, livsmedelshygien, spårbarhet, märkning och redlighet samt skadedjurbekämpning, avfallshantering och tillsatser.

Revision kallas den kontroll där livsmedelskontrollen noggrant går igenom utvalda rutiner som verksamhet upprättat för att producera eller servera säkra livsmedel samt hur rutinerna fungerar i praktiken kallas revision. De är oftast anmälda, det vill säga miljöförvaltningen meddelar verksamheten innan besöket.

År 2022 genomförde Malmö stads livsmedelskontroll drygt 3300 livsmedelskontroller på cirka 2400 olika verksamheter i Malmö.

Planerade kontroller

Planerade kontroller ingår i den årliga kontrollavgiften och utförs antingen som inspektion eller som en revision. Hur ofta miljöförvaltningen kontrollerar en verksamhet beror på vilken risk som förknippas med verksamheten, det vill säga vilken riskklass verksamheten är placerad inom.

Livsmedelsverket – riskklassning av livsmedelsanläggningar

Verksamheten placeras också i en så kallad erfarenhetsklass och då påverkas kontrolltiden även av hur väl verksamheten uppfyllt kraven och följt lagstiftningen under tidigare kontroller.

Händelstyrd kontroll

I de fall miljöförvaltningen tar emot klagomål, misstänkt matförgiftning eller en misstänkt allergireaktion, görs alltid en utredning i någon form. I många fall görs en kontroll på plats i form av en inspektion. Om klagomålet eller den misstänkta matförgiftningen eller allergin anses vara befogad, kommer en timavgift att tas ut.

Uppföljande kontroll

Om miljöförvaltningen under en kontroll upptäcker att en livsmedelsverksamhet har avvikelser som måste åtgärdas måste verksamheten betala timavgift för en uppföljande kontroll (inspektion). Den uppföljande kontrollen gör vi för att se till att avvikelserna åtgärdats.

Efter livsmedelskontrollen

Efter en inspektion eller revision sammanställer miljöförvaltningen eventuella avvikelser mot lagstiftningen och inspektören gör en bedömning på vilket sätt avvikelserna ska följas upp. Uppföljning kan till exempel vara ett återbesök, där vi gör en uppföljande kontroll, eller genom att du skickar in en åtgärdsplan till miljöförvaltningen. Vid mindre avvikelser görs uppföljningen vid nästa planerade kontrollbesök.

Miljöförvaltningen kan använda en eller flera sanktioner mot verksamheter som begår brott mot livsmedelslagstiftningen och/eller inte ser till att avvikelser inom verksamheten åtgärdas.

Livsmedelsrapporter och till sidor för konsumenter

Kontakta oss

 • Avdelningen för livsmedelskontroll

  • E-post:  livsmedel@malmo.se
  • Telefon:  040-34 20 42
  • Telefontider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
  • Postadress: 
   Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Bergsgatan 17
  • Besökstider: 
   Vardagar klockan 09.00–12.00
sv