$left
$middle

Avgifter för livsmedelsverksamhet

När du ska starta en ny, eller tar över en befintlig livsmedelsverksamhet finns det avgifter som är kopplade till miljöförvaltningens livsmedelskontroll som du måste känna till.

Du betalar en registreringsavgift i samband med att du anmäler ditt företag och verksamhet till miljöförvaltningens livsmedelskontroll. Därefter betalar du en avgift för den livsmedelskontroll som vi genomförunder registreringsåret och för kommande kontroller.

Ibland krävs det extrakontroller och då ska du som livsmedelsföretagare betala en timavgift även för dem.

Malmö stads taxa för miljöförvaltningens kontroller är baserad på livsmedels- och foderlagstiftningen och kan förändras varje år i samband med indexuppräkning.

Taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 2023

Från den 1 januari 2023 är timavgiften 1495 kronor (2022 var den 1415 kronor).

Efterdebitering införs 2024

År 2021 infördes en ny lagstiftning (förordning 2021:176) som innebär efterhandsdebitering av avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar. Förordningen gäller från 1 april i 2021 men miljöförvaltningen i Malmö stad fortsätter att använda nuvarande debiteringsmodell eftersom det finns övergångsbestämmelser som gäller fram till år 2024. Vi kommer övergå till efterhandsdebitering 2024 i samband med att livsmedelskontrollen övergår i en ny riskklassningsmodell.

Avgifter som miljöförvaltningen kan ta ut

  • registreringsavgift
  • kontrollavgift
  • avgift för uppföljande kontroll (extra kontroll)
  • sanktionsavgift.

Timavgift gäller för planerade kontroller, eventuella uppföljande kontroller och händelsestyrd kontroll.

Avgift för registrering

I samband med att du registrerar din verksamhet tar miljöförvaltningen en avgift. Den är 2200 kronor för år 2023. Avgiften betalar du när du får en faktura från miljöförvaltningen efter att vi avslutat arbetet med adminstrationen.

Avgift för planerad kontroll under 2023

I samband med att ett företag registrerat sin verksamhet öppnar, gör miljöförvaltningen en kontroll för att se att lokalen och den uppfyller lagstiftningens krav och att verksamhetens rutiner fungerar tillfredsställande. För denna kontroll betalar verksamheten en avgift som beräknas enligt gällande avgiftssystem. Vilken avgiften företaget och verksamheten ska betala hänger samman med vilka risker som finns i verksamheten och vilken kapacitet och storlek som företagets verksamhet har. Utifrån detta beslutar miljöförvaltningen antalet kontrolltimmar. Kontrolltimmarna multipliceras med en timavgift som under år 2023 är 1495 kronor.

Avgift från och med 2024

Riskklassning och avgift: från den 1 januari inför Livsmedelsverket ett nytt sätt för alla akommuner att räkna ut mängden livsmedelskontroll.

Livsmedelskontrollen i Sverige bygger på de avgifter som ni livsmedelsverksamheter betalar. Från den 1 januari 2024 inför Livsmedelsverket en ny modell för riskklassning och beräkning av kontrollfrekvens (det vill säga antalet kontroller som miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll gör under fem år) för livsmedelsverksamheter. Kontrollfrekvensen för en livsmedelverksamhet beror på vilka risker den innebär för människors hälsa och konsumentens intresse. Livsmedelsverksamheter med stor och omfattande hantering får en kontrollfrekvens på minst en gång per år. Beslut om kontrollfrekvens för din verksamhet tas redan under 2023 och sänds till din livsmedelsverksamhet.

Du kommer att betala avgiften efter att livsmedelskontrollen har gjorts i din verksamhet och enligt gällande timavgift, en så kallad efterhandsdebitering. Vi baserar avgiften på tiden (antal timmar) som vi har arbetat i varje kontrollärende.

Hur stor avgift du kommer att betala beror på hur lång tid livsmedelskontrollen tar, där vi också räknar in till exempel tid för miljöförvaltningens förberedelser och administration.

Avgift för extra kontroll

Om miljöförvaltningen gör uppföljande livsmedelskontroll, finansieras den genom timavgifter (som ovan nämnda, från och med år 2023: 1 495 kronor per timme). Vi tar ut avgiften om vi ser att det finns brister som kräver livsmedelsinspektion för att kontrollera att de åtgärdats. Avgiften kan även bli aktuell vid befogade klagomål och vid konstaterade matförgiftningar

Sanktionsavgift

Det är viktigt att företag registrerar sin verksamhet hos mil­jöförvaltningen innan start. Om verksamhet påbörjats utan att anmälan gjorts kan vi besluta att företaget måste betala en sanktionsavgift.

Sanktionsavgiftens summa

Om verksamheten har startat utan att vara regist­rerad hos miljöförvaltningen, blir sanktionsavgiften baserad på en halv, eller en procent, av livsmedelsverksamhetens årsomsättning. Årsomsättningen gäller för hela företaget/bolaget/verksamheten, inte bara den del som innefattar livsmedelsverksam­heten. Den kan som minst bli 2500 kronor och som högst 75 000 kronor.

Har du sålt eller avvecklat ditt företag?

Tänk på att anmäla till miljöförvaltningen om du säljer eller upphör med din verksamhet.

Om din verksam­het har upphört eller bytt ägare före årsskiftet är det viktigt att du meddelar oss detta så fort som möjligt.

Kontakta oss

Avdelningen för livsmedelskontroll

Telefon:
040-34 20 42
Telefontider:
Vardagar klockan 09.00–12.00
Postadress:
Avdelningen för livsmedelskontroll Avdelningen för livsmedelskontroll, Miljöförvaltningen, Malmö stad 205 80 Malmö
Besöksadress:
Bergsgatan 17
Besökstider:
Vardagar klockan 09.00–12.00
sv