$left
$middle

Behandling av personuppgifter

Fastighets- och gatukontoret behandlar personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla de av stadens tjänster som sköts av fastighets- och gatukontoret i rollen som stadens markägare.

Exempelvis behandlar fastighets- och gatukontoret personuppgifter inför, under och efter avtalsförhållanden gällande överlåtelse eller upplåtelse av stadens mark och i hanteringen och administreringen av Malmö stads kösystem gällande småhustomter respektive odlingslotter.

Personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är att du ska kunna ta del av de tjänster som fastighets- och gatukontoret erbjuder, exempelvis köplats i odlingslottskön, ansökan om boendeparkering eller för fullgörande av ett avtalsförhållande.

Fastighets- och gatukontoret använder inte dina personuppgifter på annat sätt än vad som krävs för det ändamål du har lämnat uppgifterna för. Uppgifterna sparas så länge som de är nödvändiga för ändamålet och raderas sedan i enlighet med fastighets- och gatukontoret gallringsrutiner.

Ansvarig för behandlingen är tekniska nämnden i Malmö och personuppgifterna kommer att behandlas av personal på fastighets- och gatukontoret. Personuppgifterna kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen.

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och rättelse eller radering av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen. Klagomål med anledning av personuppgiftsbehandlingen ska ställas till Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer information om hur Malmö stad hanterar personuppgifter, vänligen besök www.malmo.se/personuppgifter.

Kontaktuppgifter till Malmö stads dataskyddsombud och till tekniska nämnden i Malmö

August Palms plats 1
205 80 Malmö
E-post: dataskyddsombud@malmo.se

Tekniska nämnden

August Palms plats 1
205 80 Malmö

sv