$left
$middle

Publicerad 2016-06-22 13:13

Senast uppdaterad 2017-06-14 13:41

Kulturstrategi 2016-2018 antagen av kommunstyrelsen

I Malmö ska det vara lätt att utvecklas och vara kreativ, och att delta i stadens kulturliv. Det är två av inriktningarna för kommunens fortsatta kulturarbete. Det slår Handlingsplan för kulturstrategi 2016–2018 fast.

Handlingsplanen antogs av kommunstyrelsen den 22 juni. Syftet med planen är att göra stadens kulturliv tillgängligt för fler Malmöbor genom att erbjuda ett brett utbud av konstnärliga och kulturella upplevelser, i verksamheter och på olika platser i staden. För att uppnå det ska kommunen arbeta tillsammans med såväl Malmöborna själva som lokala och regionala aktörer. I längden innebär en ökad tillgänglighet och delaktighet att Malmö blir en mer jämlik och socialt hållbar stad.

Kultur för barn och unga

Ett sätt att tillgängliggöra kulturen för fler är att se till att alla barn och unga har samma möjligheter att ta del av kultur i skolan. I handlingsplanen ska den breddas för att också omfatta förskolan. Det handlar också om att göra kulturupplevelser mer tillgängliga för personer med behov av stöd och omsorg, som till exempel inom LSS-verksamheten och äldreomsorgen.

Att tillgängliggöra kulturen för fler innebär också att den måste spridas utanför stadens centrala delar. Kulturupplevelser skapar nyfikenhet, leder till möten och till större rörlighet i staden. Det finns ett behov i dag av att kartlägga hur kulturutbudet ser ut i olika delar av Malmö, ett uppdrag som i handlingsplanen ges till kulturnämnden.

Goda förutsättningar för kulturaktörer

Ökad tillgänglighet handlar även om att se till att förutsättningarna att vara verksam som kulturaktör i Malmö är goda, vilket kan innebära att det krävs nya former för gränsöverskridande samarbeten och nya stödsystem. Kulturnämnden har därför fått i uppdrag att göra det professionella kulturlivet till en del av arbetet med att utveckla kulturen. Tanken är att man tillsammans kan skapa goda villkor för konstnärer och kulturaktörer, men också öka Malmöbornas inflytande och delaktighet samt stadens attraktivitet.

Handlingsplan för kulturstrategi 2016–2018 är en del i arbetet med Kulturstrategi 2014–2020 som antogs av kommunfullmäktige i maj 2014 med syfte att skapa en mer jämlik och jämställd stad. Barn och unga är en särskilt prioriterad grupp.