Analys och hållbarhet

Här får du veta mera om stadskontorets avdelning Analys och hållbarhet.

Stadskontorets avdelning Analys och hållbarhet har bland annat i uppdrag att:

  • leda uppföljning och analys av stadens verksamheter
  • samordna stadens strategiska arbete med Agenda 2030
  • leda kommunövergripande arbetssätt för intern kontroll
  • ta fram planeringsunderlag och prognoser för staden som helhet och för stadens förvaltningar, exempelvis befolkningsprognoser och arbetsmarknadsanalyser
  • leda utveckling av nyckeltal regionalt, nationellt och internationellt i samverkan med stadens förvaltningar och bolag
  • leda stadens arbete med antidiskriminering, jämställdhetsintegrering, barnets rättigheter, folkhälsa och nationella minoriteter (exklusive arbetet med den romska minoriteten)
  • samordna beredning av statliga remisser, motioner och vissa utredningar för staden som helhet
  • att vara stadens statistikmyndighet

Senast ändrad: