Nationella minoriteter

Sedan år 2010 finns en särskild lagstiftning som reglerar kommunernas arbete med Sveriges fem nationella minoriteter: samer, sverigefinnar, romer, judar och tornedalingar.

Lagen medför en förstärkning av de nationella minoriteternas språk, en utökning av de nationella minoriteternas möjlighet till inflytande samt ett förtydligande av myndigheternas ansvar.

Att se till att minoritetsrättigheterna efterlevs är en del av Sveriges arbete med att leva upp till de mänskliga rättigheterna. Malmö stad verkar därför för att i enligt med lagstiftningen skydda och främja de nationella minoriteternas rättigheter, kulturarv och språk. Staden ska också bidra till att de nationella minoriteterna får möjlighet till inflytande i frågor och beslut som berör dem.

I Malmö stad samordnar stadskontoret frågor för de fyra minoriteterna samer, tornedalingar, judar och sverigefinnar. Kulturförvaltningen har genom Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) uppdraget att samordna frågor gällande den nationella minoriteten romer (rikc@malmo.se).

I samråd med de nationella minoriteterna har Malmö stad tagit fram Policy avseende Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. (pdf, 598.8 kB) Syftet är att säkerställa att Malmö stad lever upp till den särskilda lagstiftning som fastställer de nationella minoriteternas rättigheter.

I enlighet med policyn tog Malmö stad 2016 i samråd med de nationella minoriteterna samer, tornedalingar, judar och sverigefinnar fram program för respektive nationell minoritet. Målet med programmen är att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter utifrån rådande lagstiftning samt att tydliggöra Malmö stads riktningar kring dessa frågor (pdf, 2.2 MB). En handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö har antagits av kommunen med syfte att öka deltagande och inflytande för den romska befolkningen i Malmö.

För att främja delaktighet och inflytande för den sverigefinska gruppen är Malmö stad sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att Malmö stad samråder med den sverigefinska gruppen i frågor som berör dem samt har åtagit sig ett utökat ansvar för förstärkt skydd av det finska språket.

2018 bildade Malmö stad ett råd för nationella minoriteten romer, vars syfte är att vara ett samråds-, informations- och remissorgan för frågor som rör den romska befolkningens livsvillkor i Malmö stad. Rådet är organisatoriskt bundet till kommunstyrelsen och samordnas av Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC).

2019 beslutade kommunstyrelsen om en fördjupad samverkan med den Judiska församlingen i Malmö. Den utökade samverkan mellan Malmö stad och församlingen ska tillvarata den judiska gruppens rättigheter som nationell minoritet samt bidra till att stärka stadens arbete mot antisemitism. Utöver detta pågår ett arbete för att utveckla formerna för delaktighet och inflytande för judiska Malmöbor i stort och målet är att ta fram en struktur för samråd med judiska Malmöbor.

För specifika frågor gällande minoriteterna judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar kontakta Sanna Jälevik. För specifika frågor om den romska minoriteten kontakta Mujo Halilovic.

För de som önskar läsa om lagstiftningen på respektive minoritetsspråk finns dessa tillgängliga på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

För mer information kring de nationella minoriteterna i Sverige se minoritet.se.

Senast ändrad: 2020-06-26 15:10