$left
$middle

Farlig verksamhet - Seveso

FFör att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska industrier och företag informera allmänheten om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.ör att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska industrier och företag informera allmänheten om åtgärder för hur de förebygger och kan begränsa följderna av allvarliga olyckor.

Industrin spelar en viktig roll i svenskt näringsliv, men de kan även medföra risker för människors hälsa och miljön. Inom många industrier hanteras stora mängder kemiska produkter och farliga ämnen. Detta i kombination med den mänskliga faktorn kan leda till allvarliga kemikalieolyckor i form av kemikalieutsläpp, brand och explosioner.

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska kommunen, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen.

Vad ska du göra?

Om du bor eller arbetar nära en anläggning där det bedrivs farlig verksamhet är det viktigt att du har information om vad som kan hända vid en olycka och hur du då ska agera.

Sevesolagstiftningen

Sevesolagen innebär att alla industrier och företag som omfattas av lagstiftningen ska förebygga riskerna för allvarliga kemikalieolyckor. Om en allvarlig kemikalieolycka inträffar är verksamhetsutövaren och företaget skyldig att begränsa följderna av olyckan.

Det som avgör om ett företag omfattas av Sevesolagstiftningens bestämmelser är mängden farliga ämnen. Olyckor kan inträffa vid alla industrier trots verksamheternas ansträngningar att förebygga och hantera risker och faror vid verksamheten.

För att kunna förebygga och begränsa skador vid kemikalieolyckor ska Malmö stad, enligt lag, informera allmänheten om vilka anläggningar som hanterar farliga ämnen. De industrier och företag som omfattas av Sevesolagen listas därför på denna sida.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen. Den omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Den omfattas även av miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Vem gäller reglerna för?

Det är industrier och företag som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle som omfattas av reglerna. Det finns två olika kravnivåer i reglerna för dem. Företagens kravnivåer delas in i en högre och en lägre nivå.

Företag som omfattas av den högre kravnivån ska redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas vart tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en

I Malmö är samtliga listade industrier och företag enligt den högre kravnivån inom Seveso.

Information vid en olycka

  • Följ uppmaningar, anvisningar och order från räddningspersonal.
  • Var uppmärksam på information i radio, TV , Text-TV samt på webben.
  • Ta alltid information från räddningstjänsten på allvar.

När en allvarlig olycka hotar omgivningen kan allmänheten varnas via systemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Varnings- och informationsmeddelanden sänds via radio och TV och kan - men behöver ej - föregås av utomhuslarm. Exempel på sådan olycka kan vara giftig rök eller utsläpp av giftiga kemikalier.

Utomhussignalen består av en 7 sekunders lång ton följt av 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sverige Radio P4
  • Stänga dörrar och fönster och om möjligt ventilation.

Se även information på respektive företag nedan.

Här listar vi de Seveso-anläggningar som finns inom Malmö kommuns gränser och vilka olyckor som skulle kunna inträffa.. Anges inget annat är det Malmö stad (miljöförvaltningen) som har tillsyn över industrierna och företagen. Malmö stad har skyldighet att informera allmänheten om viken fara för allvarliga kemikalieolyckor som kan finnas och möjliga följer av olyckor för människors hälsa och miljön. 

Företag som omfattas av den högre kravnivån ska redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas vart tredje år, eller vid större förändringar. Säkerhetsrapporten ska beskriva verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.