$left
$middle

Smörkajen

Smörkajen är den del av Nyhamnen som ligger vid havet och Malmö Centralstation, det första stora steget till en tät, hållbar stadsdel i centrala Malmö. Området får en blandning av bostäder och verksamheter, en ny park samt tillgängliga kajer, stråk och mötesplatser.

Visionsbild över Smörkajen.

Tidplanen för Smörkajen (dp 5611) har förskjutits något och detaljplanen beräknas förhoppningsvis gå ut på granskning under 2023.

När planen vunnit laga kraft blir markanvisningar aktuella. De första byggprojekten skulle kunna starta under 2024.

Rivningen av den före detta Svävarterminalen har påbörjats under våren 2022, Euroterminalen förväntas kunna rivas under 2023.

Vissa delar av den planerade utbyggnaden i området förutsätter utfyllnader och uppgrundning av hamnbassängen. En förutsättning för det är bland annat lagakraftvunnen vattendom.

Viktig hamn för livsmedel

Smörkajen ligger närmast vattnet och består av Ångbåtsbron, gamla Ångfärjekajen, Skeppsbron, Stockholmskajen, området kring den tidigare färjerampen och Bylgiahuset.

Skeppsbron och Ångbåtsbron har en rik historia som in- och utskeppningshamn för olika livsmedel och andra varor, samt som ankomst- och avgångsplats för resenärer till och från olika delar av världen. Parallellt med hamnverksamheten har området tidigare också varit en plats för bad och rekreation.

Området får en ny karaktär

Det unika läget vid vattnet och områdets historia kring sjöfart och handel präglar Smörkajen, samtidigt som området får en helt ny karaktär med olika kvartersformer, mötesplatser och stråk. Här planeras för cirka 550 nya bostäder och många nya arbetsplatser.

Hans Michelsensgatan ska enligt planen få en ny sträckning, byggas ut och utvecklas till en modern huvudgata genom Nyhamnen för samtliga, framtida trafikslag. De mindre gatorna i Smörkajen ska framför allt prioritera gående och cyklister.

Som en förlängning av det kommande, planerade grönstråket längs med nuvarande Jörgen Kocksgatan planeras även en gång- och cykelbro över Malmö inre hamn, som kopplar samman Smörkajen och Nyhamnen med Universitetsholmen och Varvsstaden.

En hållbar stadsdel med ett rikt stadsliv

Smörkajen blir en tät stadsdel med bostäder, kontor och verksamheter. Alla kajer i området rustas upp och görs tillgängliga och attraktiva för både boende och besökare. Här finns en park och möjligheter till bad – mitt inne i stan. Skeppsbrokajen är ett grönskande, attraktivt promenadstråk längs med vattnet.

I Smörkajen ska befintliga kvaliteter tillvaratas, samtidigt som området förhåller sig till utmaningar som höjning av havsnivån, mobilitet och trafik samt buller från intilliggande verksamheter. Här skapas nya stadsmiljöer med ett rikt stadsliv, grönytor och ett levande marint ekosystem. I Smörkajen ska man kunna leva hållbart.

Karta över området

sv