Smörkajen

Smörkajen är den del av Nyhamnen som ligger vid havet och Malmö Centralstation, det första stora steget till en tät, hållbar stadsdel i centrala Malmö. Området får en blandning av bostäder och verksamheter, en ny park samt tillgängliga kajer, stråk och mötesplatser.

Visionsbild över Smörkajen.

Detaljplanen för Smörkajen beräknas gå ut på granskning hösten 2021, efter samråd hösten år 2020. När planen vunnit laga kraft blir markanvisningar aktuella. De första byggprojekten skulle kunna starta under slutet av 2023, efter rivningar och marksanering. Arbetet med att riva den före detta Svävarterminalen sker hösten 2021, Euroterminalen förväntas kunna rivas under 2023.

Visa delar av den planerade utbyggnaden i området förutsätter utfyllnader och uppgrundning av hamnbassängen. En förutsättning för det är bland annat lagakraftvunnen vattendom.

Karta över området