$left
$middle

5611

Dp 5611, fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Smörkajen)

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164, den så kallade Smörkajen i Nyhamnen. Under samrådstiden 5 oktober – 30 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Den havsnära stadsdelen Smörkajen är det första steget i Nyhamnens utveckling. Syftet med detaljplanen är att omvandla området Smörkajen, som är en del av den industriella Nyhamnen, till funktionsblandad och hållbar stad centralt i Malmö. Planläggningen motiveras av avsikten att bygga fler bostäder och kontor, tillgängliggöra ett område vid vattnet för Malmöborna och besökare norr om centralstationen och att stärka kopplingarna mellan stadens olika vattennära delar via Skeppsbrokajen.

Planförslaget innebär

 • att en del av den industriella Nyhamnen, omvandlas till blandad och hållbar stad med bostäder, kontor och centrumverksamhet centralt i Malmö.
 • Säkerställandet av viktiga värden inom området.
 • Bevarande och utveckling av viktiga strukturer och kulturhistoriskt intressanta byggnader inom området.
 • En ny sträckning av Hans Michelsensgatan som omvandlas till en grön och attraktiv stadsgata på sträckan mellan Skeppsbron och Grimsbygatan.
 • Lösningar på de utmaningar som finns inom området så som framtida översvämningar, mobilitet, trafik- och industribuller.

Det finns en pågående process med att upprätta tillståndsansökan för vattenverksamhet som löper parallellt med detaljplaneprocessen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 3§ miljöbalken. Föreslagen markanvändning väntas inte ge någon negativ påverkan på omgivningen.

Sammantaget bedöms de risker för människors hälsa och säkerhet som kan uppstå inom planområdet med föreslagen markanvändning vara acceptabla. Marken kommer att saneras och vattenområdet att fyllas upp vilket innebär en positiv påverkan för mark och vatten. Miljöfrågorna som detaljplanen behandlar är av mindre komplex karaktär med ett fåtal störningskällor som har identifierats och beskrivits i planbeskrivningen.

Planprocessen

Liberalerna har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag. Särskilt yttrande bifogas.

Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har lämnat reservation över stadsbyggnadsnämndens beslut om beslut om samråd. Reservationer bifogas.
Vänsterpartiet har lämnat särskilt yttrande över stadsbyggnadsnämndens beslut om beslutom samråd. Särskilt yttrande bifogas.

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer planförslaget att hållas tillgängligt för granskning och då utgör samrådsredogörelsen en av handlingarna. Under granskningstiden finns ytterligare möjligheter att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 5 oktober – 30 oktober 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
  Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

 • Dp 5611 följebrev samråd
 • Dp 5611 Planbeskrivning samråd - NY
 • Dp 5611 Illustrationskarta samråd
 • Dp 5611 Plankarta samråd
 • SBN 2020-09-23 §287a reservation M o C
 • SBN 2020-09-23 §287b reservation SD
 • SBN 2020-09-23 §287c reservation MP
 • SBN 2020-09-23 §287d särskilt yttrande V
 • Särskilt yttrande från Liberalerna 2018-11-29 § 408, Dp 5611

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv