$left
$middle

5781

Dp 5781, Lockarp 27:33 m.fl.

Granskning av detaljplan för fastigheten Lockarp 27:33 m.fl. i Lockarp i Malmö (Dp 5781). Under granskningstiden 21 december 2022 – 1 februari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av förslaget

Planförslaget består av plankarta och planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: samrådsredogörelse och fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att:

 • fastigheten Lockarp 27:33 planläggs för industri, kontor och verksamheter.
 • en ny allmän gata möjliggörs.
 • både utveckling av befintlig bebyggelse och uppförande av nya byggnader möjliggörs och därmed kan en högre yteffektivitet nås inom planområdet.
 • byggnader tillåts med en maximal nockhöjd på 10 respektive 12 meter.
 • genom bestämmelse om utnyttjandegrad säkerställs behov av körytor, ytor för in- och utlastning och parkeringsbehov, skyfallshantering och grönytor.
 • en mindre del av fastigheten Domkraften 4 planläggs för att ansluta i gräns mot gällande detaljplan i väster.

Planförslaget är upprättat i överensstämmelse med översiktsplanen.

Planförslaget antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 3 § miljöbalken. Bedömningen är att den befintliga miljön inte har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön inte är av en sådan omfattning att denna kan antas leda till betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

Planförslaget har varit utsänt för samråd under tiden 10 maj – 7 juni 2022. De synpunkter som har kommit in finns redovisade och kommenterade av stadsbyggnadskontoret i samrådsredogörelsen.

Miljöpartiet har reserverat sig mot stadsbyggnadsnämndens beslut om planuppdrag/beslut att låta planförslaget gå ut på samråd.

Lämna synpunkter under granskningen

Under granskningstiden 21 december 2022 – 1 februari 2023 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

 • Synpunkter ska lämnas skriftligt till e-post stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
 • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under granskningen finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

 • Dp 5781 Underrättelse om granskning
 • Dp 5781 Planbeskrivning Granskning
 • Dp 5781 Samrådsredogörelse
 • Dp 5781 Plankarta Granskning
 • SBN 2021-09-23 §367a reservation (MP)(SBN-2021-510-15)
 • SBN 2022-04-27 §144a reservation (MP)(SBN-2021-510-27)

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv