$left
$middle

5587

Dp 5587, del av fastigeheten Fosie 162:25

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Fosie 162:25.

Senast 2018-03-13 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat bifogat förslag till detaljplan. Berörda ges härmed tillfälle att under samrådstiden 14 februari – 13 mars 2018 lämna eventuella synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligt, och med namn och postadress, till epost stadsbyggnadskontoret@ malmo.se eller postadress Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom berörda fastigheter ombeds informera sina hyresgäster respektive medlemmar om att planförslaget finns tillgängligt enligt ovanstående.

Förslaget

Förslaget består av planbeskrivning. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Förslaget innebär: Delar av stadsplanerna väster om Lindängen centrum upphävs för att det ska gå att göra en tillfartsväg till bostadshuset på fastigheten Folkvisan 3.

Upphävandet antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. §11 miljöbalken eftersom det i sig inte möjliggör någon åtgärd som har någon miljöpåverkan.

Planprocessen

De synpunkter som lämnas in under samrådstiden kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuella revideringar kommer beslut om upphävande att fattas av stadsbyggnadsnämnden.

Senast 2018-03-13 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret. Därefter avslutas samrådet och detaljplanen går över till nästa steg i detaljplaneprocessen.

Samråd

sv